Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-072/2015/1060 Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
2021 KA-034/2021/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami v meste Vysoké Tatry
2020 KA-029/2020/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.
2023 KA-035/2023/1130 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj.
2015 KA-003/2015/1110 Hospodárenie samosprávnych krajov
2018 KA-023/2018/1030 Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
2022 KA-006/2022/1060 Hospodárenie v NDS, a.s.
2019 KA-016/2019/1033 Hospodárenie vodárenských spoločností
2022 KA-039/2022/1110 Hospodárenie vybraných poskytovateľov záchranných zdravotných služieb
2021 KA-030/2021/1100 Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
2020 KA-037/2020/1062 Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO
2022 KA-015/2022/1031 Implementácia klasifikačného systému DRG v podmienkach Slovenskej republiky
2015 KA-065/2015/1040 Implementácia projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou.
2018 KA-017/2018/1030 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
2015 KA-063/2015/1030 Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
2018 KA-030/2018/1060 Informačný systém dátového centra obcí.
2020 KA-034/2020/1063 Informačný systém krízového riadenia
2023 KA-018/2023/1182 Infraštruktúra pre pripájanie škôl do internetu
2019 KA-006/2019/1031 Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"