Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-008/2023/1090 Objektívna zodpovednosť - Predbežná štúdia
2015 KA-001/2015/1030 Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
2018 KA-011/2018/1060 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
2023 KA-007/2023/1090 Obnova a rekonštrukcia vysokoškolských internátov
2022 KA-012/2022/1061 Obnova verejných budov
2020 KA-014/2020/1070 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
2020 KA-030/2020/1031 Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
2016 KA-036/2016/1015 Ochrana osobných údajov v informačných systémoch vybraných miest
2023 KA-011/2023/1181 Ochrana pred povodňami v SR - kontrola opatrení
2024 KA-001/2024/1033 Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
2018 KA-007/2018/1060 Opatrenia na ochranu pred povodňami
2020 KA-003/2020/1140 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy
2023 KA-036/2023/1033 Opatrenia štátu počas energetickej krízy
2023 KA-038/2023/1063 Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
2020 KA-012/2020/1100 Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja
2019 KA-019/2019/1063 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
2024 KA-021/2024/1120 Pamiatkový informačný systém
2020 KA-033/2020/1070 Plastový odpad
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
2019 KA-022/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky