Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-021/2014/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS a kontrola opatrení
2012 KA-020/2012/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 31.12.2012.
2010 KA-041/2010/0004 Kontrola zabezpečenia epizootickej bezpečnosti Slovenskej republiky po vstupe do Schengenského priestoru
2013 KA-050/2013/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2019 KA-038/2019/1063 Kontrola zmlúv a ich plnení
2008 KA-049/2008/0004 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2008 KA-030/2008/0001 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2012 KA-057/2012/1130 Kontrola zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné výdavky.
2010 KA-006/2010/0003 Kontrola úrovne dohľadu nad verejným zdravotným poistením a poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2012 KA-062/2012/1040 Kontrola úrovne využívania priamych grantov Európskej komisie v Slovenskej republike.
2012 KA-017/2012/1030 Kontrola úrovne využívania vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk
2013 KA-012/2013/1030 Kontrola úrovne zabezpečovania Horskej záchrannej služby.
2014 KA-024/2014/1050 Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
2013 KA-043/2013/1050 Kontrola účinnosti systému boja proti daňovým únikom na DPH
2010 KA-068/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-066/2010/0004 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-054/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
2010 KA-076/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.
2010 KA-050/2010/0001 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009.