Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2013 KA-007/2013/1040 Kontrola vybraných ukončených dopravných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie
2023 KA-042/2023/1182 Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR
2014 KA-006/2014/1040 Kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení.
2011 KA-014/2011/0002 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na plnenie cieľov spoločnej migračnej a azylovej politiky Európskej únie.
2016 KA-015/2016/1060 Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na priemyselné parky a ich udržateľnosť.
2012 KA-052/2012/1120 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
2012 KA-046/2012/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
2012 KA-032/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
2013 KA-055/2013/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2014 KA-022/2014/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
2013 KA-020/2013/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2011-2012 na Slovenskej správe ciest (SSC)
2012 KA-013/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
2013 KA-019/2013/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS)
2014 KA-050/2014/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, realizovaných v rokoch 2010-2013.
2014 KA-051/2014/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010-2013.
2012 KA-036/2012/1060 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania modernizácie a prevádzkovania železničnejnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011
2007 KA-022/2007/0019 Kontrola vytvárania predpokladov pre riešenie vybraných problémov boja proti drogám a dopingu v športe
2008 KA-079/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2008 KA-075/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2017 KA-013/2017/1060 Kontrola výkonu zakladateľskej funkcie, hospodárenia a nakladania s majetkovými právami štátu vo vybraných štátnych podnikoch kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky