Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2011 KA-025/2011/0006 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2011 KA-025/2011/0005 Kontrola systému registrácie daňových subjektov
2017 KA-009/2017/1060 Kontrola systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv rokov 2013 – 2016
2012 KA-041/2012/1030 Kontrola uplatňovania a vymáhania pohľadávok vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, kontrola plnenia opatrení.
2010 KA-029/2010/0006 Kontrola uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančnoekonomických vzťahov pri realizovaní práv akcionára a nakladaní s finančnými prostriedkami v SZRB, a.s., Bratislava a kontrola opatrení z kontroly vykonanej v roku 2004
2008 KA-055/2008/0001 Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
2015 KA-082/2015/1030 Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
2018 KA-036/2018/1060 Kontrola vecného a finančného plnenia zmlúv
2024 KA-003/2024/1100 Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
2008 KA-042/2008/0002 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-042/2008/0001 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2009 KA-062/2009/0004 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2009 KA-061/2009/0003 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho sociálneho fondu
2009 KA-017/2009/0001 Kontrola vybraných investičných akcií realizovaných Slovenskou správou ciest
2009 KA-007/2009/0007 Kontrola vybraných národných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných MŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
2012 KA-050/2012/1030 Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
2013 KA-009/2013/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce
2014 KA-012/2014/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2009 KA-053/2009/0008 Kontrola vybraných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných z ESF, implementovaných MŚ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
2008 KA-004/2008/0004 Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje