Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2012 KA-038/2012/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
2012 KA-042/2012/1030 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol ÚV SR, MO SR, MV SR, MS SR, MPSVR SR, NS SR.
2014 KA-046/2014/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
2007 KA-004/2007/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných rozpočtových kapitolách za rok 2006
2008 KA-002/2008/0002 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2007
2009 KA-046/2009/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných kapitol za rok 2008
2008 KA-015/2008/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
2007 KA-047/2007/0008 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov za rok 2006
2014 KA-070/2014/1100 Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2009 KA-071/2009/0008 Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
2008 KA-010/2008/0010 Kontrola stavu prevodu nehnuteľného majetku štátu v kapitole Ministerstva obrany SR
2016 KA-044/2016/1060 Kontrola stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov.
2012 KA-070/2012/1050 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013
2010 KA-030/2010/0007 Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 - 2013
2007 KA-065/2007/0001 Kontrola stavu, úrovne správy a ochrany majetku vyšších územných celkov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
2009 KA-059/2009/0001 Kontrola systémov riadenia a kontroly MFSR vo vzťahu k ŠF a KF programového obdobia 2004-2006
2011 KA-035/2011/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov vynaložených na realizáciu úloh vedy a výskumu v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2008 KA-019/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2008 KA-010/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006