Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2019 KA-036/2019/1027 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov
2020 KA-023/2020/1033 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH
2020 KA-017/2020/1110 Domáca opatrovateľská služba
2021 KA-021/2021/1070 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
2015 KA-004/2015/1080 Efektívnosť a účinnosť poskytovanej sociálnoprávnej ochrany detí v zariadeniach vykonávajúcich rozhodnutia súdu
2020 KA-010/2020/1062 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.
2021 KA-011/2021/1110 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
2018 KA-020/2018/1070 Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
2017 KA-007/2017/1070 Efektívnosť a účinnosť zberu komunálneho odpadu v obciach SR
2017 KA-032/2017/1120 Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
2019 KA-018/2019/1063 Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2019 KA-024/2019/1061 Elektronický výber mýta
2015 KA-074/2015/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
2016 KA-040/2016/1070 Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
2015 KA-066/2015/1040 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2016 KA-042/2016/1060 Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2017 KA-020/2017/1031 Financovanie a hospodárenie verejných vysokých škôl
2015 KA-005/2015/1070 Financovanie regionálneho školstva
2021 KA-035/2021/1110 Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku