Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2020 KA-038/2020/1100 Kontrola nakladania s majetkom mesta Sereď a jeho obchodných spoločností
2012 KA-049/2012/1030 Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
2008 KA-036/2008/0007 Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
2017 KA-001/2017/1060 Kontrola nastavenia „Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy SR“ a uplatňovanie jej princípov efektívnosti a hospodárnosti .
2016 KA-004/2016/1060 Kontrola návrhov rozpočtov na rok 2017 vo vybraných kapitolách.
2010 KA-004/2010/0004 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2010 KA-004/2010/0001 Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
2012 KA-044/2012/1030 Kontrola obstarania a realizácie vybraných investičných akcií v kapitole Ministerstva zahraničných vecí SR.
2008 KA-003/2008/0003 Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
2016 KA-048/2016/1110 Kontrola ochrany medzinárodnej biosférickej rezervácie „Východné Karpaty“
2008 KA-039/2008/0010 Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
2014 KA-032/2014/1050 Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
2013 KA-021/2013/1060 Kontrola opodstatnenosti vynakladania finančných prostriedkov na externé právne služby a obstaranie informačných systémov v Slovenskej pošte, a.s.
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2013 KA-071/2013/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
2014 KA-068/2014/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2016 KA-047/2016/1060 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2015 KA-080/2015/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
2012 KA-081/2012/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
2014 KA-033/2014/1060 Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.