Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2010 KA-047/2010/0010 "Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik Žilina pri plnení úloh protipovodňových opatrení."
2010 KA-059/2010/0002 "Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu SR za rok 2009."
2011 KA-025/2011/0004 "Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
2011 KA-041/2011/0006 "Kontrola úctovných a financných výkazov vo vztahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovatelského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne"
2010 KA-074/2010/0001 "Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009."
2011 KA-008/2011/0002 "Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
2010 KA-019/2010/0003 "Kontrola štrukturálnych fondov 2004 – 2006 európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a Finančného nástroja pre rozvoj rybolovu"
2011 KA-016/2011/0003 "Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
2018 KA-002/2018/1020 Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
2018 KA-026/2018/1020 Analytická správa - Prínosy investičných stimulov Slovenskej republiky
2018 KA-025/2018/1020 Analytická správa - Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v Slovenskej republike
2020 KA-016/2020/1100 Asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
2019 KA-035/2019/1062 Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
2022 KA-028/2022/1090 Bezpečnostné služby ako jedna z foriem ochrany majetku vo verejnej správe
2023 KA-032/2023/1063 Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
2018 KA-038/2018/1130 Centrálny nákup nemocničných lôžok.
2019 KA-034/2019/1110 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru
2020 KA-025/2020/1032 Civilná ochrana v Slovenskej republike
2024 KA-006/2024/1032 Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine
2015 KA-002/2015/1110 Dlhová politika vybraných miest a obcí SR