Aktuality

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

Na rokovaní boli dohodnuté termíny na zaslanie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a správy o stave plnenia prijatých opatrení.

Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS

Ing. Tóth, podpredseda NKÚ SR, rovnako zhrnul počty miest, obcí a nimi zriadených organizácií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku skontroloval a prízvukoval tak dôležitosť kontroly v...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi...

Verejnosť môže vyplnením dotazníka pomôcť kontrolórom NKÚ SR

Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania politiky zamestnanosti v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa. Kvôli dosiahnutiu relevantných výsledkov sa NKÚ SR obracia...

NKÚ SR začal v marci 2015 hodnotenie Štátneho úradu pre audit Lotyšska v úlohe vedúceho skupiny peer review

V roku 2012 sa NKÚ SR stal predsedom Podvýboru INTOSAI pre peer review (Podvýbor) a v tejto pozícii sa zameriava na zisťovanie skutočností o projektoch peer review v spoločenstve INTOSAI, ako aj na...

Tvorba slovenských výtvarných umelcov v priestoroch Najvyššieho kontrolného úradu SR

Od 15. decembra 2014 vystavuje svoju tvorbu akademický maliar Peter Uchnár, ktorý vyštudoval na VŠVU v Bratislave, ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Dušana...

Stanovisko NKÚ SR k Návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015

Dňa 04.12.2014 Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a zobrala na vedomie Stanovisko Najvyššieho...

Prezentácia zástupcu Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska o boji proti korupcii v oblasti životného prostredia na pôde NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívil pán Kjell Kristian Dorum z Najvyššej kontrolnej inštitúcie Nórska a vystúpil s prednáškou na tému „Riešenie problémov podvodov a korupcie pri...

Výročná správa EDA o plnení rozpočtu EÚ za rozpočtový rok 2013 prezentovaná na NKÚ SR

Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval dňa 28.11.2014 na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR Výročnú správu Európskeho dvora...

Najvyšší kontrolný úrad SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF

redseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ján Jasovský prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku titul Efektívny používateľ modelu CAF za účasti členov vlády SR a odbornej...