Tlačové správy 2024

Kontrolné úrady stoja pred výzvou, ako byť hlasom odolnosti celej spoločnosti

Publikované: 10.07.2024


Mexico City/Bratislava 10. júla 2024 – Kontrolórske špičky z Latinskej Ameriky, Karibiku a Európy aktuálne v Mexiku diskutujú o tom, ako v reálnom čase merať pokrok spoločnosti v kontexte hroziacich klimatických zmien. Európsku kontrolórsku komunitu vrátane Slovenska zastupuje šéf NKÚ Ľubomír Andrassy ako novozvolený prvý viceprezident európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI). Predmetom diskusie je aj zodpovednosť predstaviteľov verejných inštitúcií za akčné plány, vďaka ktorým je možné predchádzať rizikám spojeným so suchom, odlesňovaním, ohrozením prístupu k pitnej vode či so znečistením ovzdušia. V Mexico City sa zišli dve stovky účastníkov z 50 krajín na medzinárodnej konferencii "Kontroly pre udržateľnú budúcnosť", ktorú organizuje mexický kontrolný úrad v spolupráci s EUROSAI. Okrem audítorov sa na nej zúčastňujú zástupcovia akademického sektora, medzinárodných organizácií zastupujúcich Organizáciu spojených národov či Svetovú banku.

Foto: Ľubomír Andrassy v diskusii s poľskými kolegami.

Z pohľadu EUROSAI je podľa Ľ. Andrassyho dnes, v čase prelínajúcich sa kríz, nevyhnutné razantne zmeniť fungovanie národných kontrolných autorít. Tie musia byť schopné flexibilne plánovať svoje prierezové audity, musia byť pripravené pracovať s rozsiahlymi dátami a informačnými systémami, a zároveň musia byť vo svojej činnosti transparentné a inšpiratívne nielen voči kontrolovaným subjektom, ale širšiemu externému prostrediu. Príkladom dobrej praxe pri auditovaní manažmentu mimoriadnych situácií môže byť komplexná metodika hodnotenia katastrof, ktorú v spolupráci s odborníkmi z OSN spracovala latinsko-americká organizácia kontrolných úradov OLACEFS.

„Najvyššie kontrolné úrady nemôžu pri audite národných a medzinárodných stratégií či záväzkov podporujúcich trvalo udržateľné smerovanie spoločnosti ostať osamotené. V dnešnej dobe sa viac ako inokedy ukazuje zásadný význam fungujúcich vnútorných kontrolných systémov, riadenia rizík na všetkých úrovniach spoločnosti. Zdecimovaná a nefunkčná vnútorná alebo verejná kontrola vytvára široký priestor pre korupciu, nehospodárne využívanie verejných zdrojov. Zásadne tiež ohrozuje odolnosť spoločnosti úspešne reagovať na aktuálne krízy, globálne klimatické zmeny, ktoré vyúsťujú do prírodných katastrof a miliardovými sumami zaťažujú napäté štátne rozpočty,“ približuje závery konferencie predseda Ľ. Andrassy.

Vlády na každom kontinente musia čoraz častejšie uvoľňovať niekoľkomiliardové zdroje, aby zmiernili dopady živelných pohrôm, klimatických zmien, utečeneckých a finančných kríz, ale aj vojnových konfliktov. „Pripravenosť štátu na mimoriadne situácie a schopnosť zabezpečiť základné fungovanie spoločností počas krízy ide ruka v ruke s funkčným krízovým riadením na úrovni vlády, ministerstiev, štátnej správy či samosprávy. Ostatné kontroly realizované slovenskými kontrolórmi odhalili vážne systémové riziká v krízovom manažmente štátu, no na druhej strane vidíme aj pozitívnu reakciu rezortu vnútra, ktorý chce byť nositeľom komplexnej zmeny,“ priblížil ostatné zistenia slovenskej autority pre oblasť externej kontroly počas diskusie k téme odolnosť vo verejnom sektore predseda kontrolného úradu Ľubomír Andrassy. Ten vo vystúpení zvýraznil skutočnosť, že jednou zo základných zodpovedností kontrolných úradov voči občianskej spoločnosti je schopnosť nastavovať nestranné hodnotenie úspešnosti fungovania subjektov verejnej moci.

V ostatných rokoch bola spoločnosť na celom svete konfrontovaná schopnosťou pružne reagovať na dôsledky pandémií, energetické či finančné krízy, prírodné katastrofy či stagnujúcu demografiu. Nezávislé národné kontrolné organizácie majú povinnosť reagovať na tieto výzvy a vďaka profesionalite kontrolórov musia ponúkať parlamentom i vládam odporúčania, ako efektívne reagovať na vznikajúce krízy, ako im predchádzať, ale aj ako ich úspešne riešiť efektívnym krízovým manažmentom v prospech občanov. Odolnosť je potrebné vnímať ako schopnosť verejných, ale aj súkromných inštitúcií predvídať, absorbovať a v konečnom dôsledku sa zotavovať z mimoriadnych udalostí.

„Úspešnosť je previazaná s odolnosťou, pričom odolnosť stojí na kvalitných štátnych  zamestnancoch, ktorí sú schopní využívať nielen ich odborné vedomosti, ale taktiež nástroje moderných technológií vrátane umelej inteligencie. Len včasnou reakciou na riziká dnešnej doby budú zodpovedné ministerstvá schopné identifikovať problémy a cielene predchádzať ich dopadom, ktoré v konečnom dôsledku majú výrazný vplyv na finančne udržateľnú i bezpečnú budúcnosť verejnosti," uzatvoril tematický príspevok šéf kontrolórov Ľ. Andrassy. 

Zdielať: