Aktuality

Tlačový brífing predsedu NKÚ SR

Po skončení rokovania výboru usporiada predseda NKÚ SR krátky tlačový brífing k vyššie spomínaným dokumentom v tlačovej miestnosti č. 76 v budove NR SR o 12.00 h. Médiá sú vítané.

NKÚ je spoluzodpovedný za riešenie úloh verejnej správy, povedal predseda Mitrík na sneme Únie miest Slovenska

„Z kontrolórskej dokumentácie a podkladov, s ktorými som sa na NKÚ mal možnosť zoznámiť, vyplýva vysoká miera spoluúčasti a spoluzodpovednosti na riešení úloh verejnej správy v oblasti hospodárenia...

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Karol Mitrík otvoril tému zladenia súčinnosti a nastavenia postupov pri prípadoch a zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú postúpené policajnému zboru a povedal, že NKÚ SR vidí...

NKÚ SR ukončil kontrolu Ministerstva vnútra SR

Zistenia boli najmä v oblasti správnosti nakladania s majetkom štátu v správe MV SR, inventarizácie, v oblasti posudzovania a rozhodnutia o prebytočnosti nedokončených investícií, ako aj pri...

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom

Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie
sa s úradom a jeho zamestnancami. Predseda Mitrík osobne obišiel celú budovu sídla Najvyššieho kontrolného...

Karol Mitrík je oddnes novým predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR

Oficiálnemu uvedeniu do fukcie predchádzalo poďakovanie P. Pellegriniho doterajšiemu predsedovi NKÚ SR Jánovi Jasovskému za jeho 10 ročné pôsobenie a zásluhy, aj za účasti oboch podpredsedov úradu,...

NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF

Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa po úspešnom obhájení titulu Efektívny používateľ modelu CAF v októbri uplynulého roka rozhodlo pokračovať v implementácii modelu kvality CAF v NKÚ SR. V...

NKÚ SR ukončil kontrolu Kancelárie prezidenta SR

Na rokovaní boli dohodnuté termíny na zaslanie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a správy o stave plnenia prijatých opatrení.

Ing. Vladimír Tóth, podpredseda NKÚ SR vystúpil na 26. sneme ZMOS

Ing. Tóth, podpredseda NKÚ SR, rovnako zhrnul počty miest, obcí a nimi zriadených organizácií, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR v minulom roku skontroloval a prízvukoval tak dôležitosť kontroly v...

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2014

OCKÚ OLAF zverejňuje spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2014, ktorá bola vypracovaná členmi...