Aktuality

Zdravotníctvo ušetrilo na základe odporúčaní NKÚ SR niekoľko desiatok miliónov eur

Bratislava, 26. apríla 2018 – Národná autorita pre oblasť externej kontroly ukončila ďalšiu kontrolu projektu elektronizácie zdravotníctva, ktorý je možné zaradiť medzi kľúčové národné projekty v rámci informatizácie slovenskej spoločnosti. Systém elektronického zdravotníctva eHealth, od roku 2017 nazvaný eZdravie, sa výrazne rozbehol až v roku 2018 a to aj na základe realizácie opatrení vykonaných vedením Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) po audite, ktorý kontrolóri realizovali v roku 2015. Výsledkom opatrení bolo, okrem iného, zrušenie zámeru zabezpečiť prístup do eZdravia prostredníctvom nového elektronického preukazu poistenca a jeho nahradenie prístupom cez platný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Len tento krok priniesol úsporu verejných financií na úrovni 53,7 mil. eur. Projekt bol v závere roku 2018 v rutinnej prevádzke (napr. elektronická zdravotná knižka, eVyšetrenie, eRecept), stále však nebol plne funkčný. Výzvou do budúcna je konsolidácia registrov, aktívna podpora využívania elektronických služieb zo strany lekárov, poistencov, či vybudovanie centra pre informačnú bezpečnosť prevádzky celého systému.

Minuloročná kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva naviazala na kontrolu Informačných systémov (IS) slovenského zdravotníctva realizovanú NKÚ SR v priebehu roka 2015. Výsledkom kontroly bolo, okrem iného, odporúčanie zaviesť prístup do eZdravia prostredníctvom občianskych preukazov (OP). V septembri 2018 bolo z troch miliónov vydaných OP s elektronickým čipom certifikovaných 436,7 tis. pre aktívny prístup do systému, teda bezmála 15% občanov mohlo využívať OP aj ako elektronickú zdravotnú knižku. V polovici októbra bolo oficiálne evidovaných 7 769 pokusov o prihlásenie do elektronickej zdravotnej knižky, čo však tvorí len 1,8 % prístupov k počtu poistencov s certifikovaným OP. Voči vydaným preukazom s elektronickým čipom tak ide len o 2,6 promile. Stav pripojenia do projektu eZdravia dosiahol v treťom štvrťroku 2018 viac ako polovicu, a to vo vzťahu k poskytovateľovom zdravotnej starostlivosti a zdravotníckym pracovníkom. Podľa kontrolórov sa tento stav môže v tomto roku pozitívne zvýšiť zlepšiť vďaka definitívnej zákonnej povinnosti pripojiť sa do systému od januára 2019.

Kontrola NKÚ SR ukázala, že ani po 10 rokoch nie je idea elektronického zdravotníctva naplnená v plnej miere, aj keď v poslednom období prišlo k pozitívnemu pokroku. Tento – doteraz nie príliš úspešný – príbeh informatizácie verejnej správy ukázal na zlyhanie projektového riadenia eZdravia na všetkých úrovniach rezortu zdravotníctva, ale aj štátu. Všetky zmeny týkajúce sa posunu termínov, zmeny v obsahu projektu boli odsúhlasené kolektívnymi riadiacimi štruktúrami bez toho, aby sa vyvodzovala osobná zodpovednosť za nedodržanie termínov, finančných rámcov či hodnoty projektu. NKÚ SR opätovne zdôrazňuje, že bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti za nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie zdrojov – čo sa dialo aj v prípade tohto projektu – je vysoko pravdepodobné, že ambiciózne ciele Koncepcie informatizácie spoločnosti ostanú len papierovými cieľmi a nie požadovanou realitou.

Realizácia projektu eZdravie, ktorý v r. 2017 prešiel z prevádzkovania ministerstvom zdravotníctva na NCZI, meškala niekoľko rokov (pozri prílohu 1). Negatívne vplyvy oneskoreného uvedenia do prevádzky boli vyčíslené na viac ako 100 mil. euro. Do ukončenia kontroly NKÚ SR bolo na vývoj, realizáciu a implementáciu eZdravia vynaložených rezortom zdravotníctva 123,3 mil. eur. V rokoch 2019 až 2021, kedy má prísť k plnému nasadeniu eZdravia, sa plánuje použiť ešte ďalších takmer 57 mil. eur. Analýza NKÚ ukázala, že pôvodne predpokladané ekonomické benefity nebudú dosiahnuté. Podľa pôvodnej koncepcie z roku 2009 malo byť ku koncu roka 2018 vydaných 138 mil. elektronických receptov a zrealizovaných 208,0 mil. elektronických záznamov o vyšetrení, prínosy mali dosiahnuť 803,9 mil. euro pri nákladoch 119 mil. euro. Systém neposkytuje funkcionalitu medzinárodnej interoperability a dnes tak nemôže byť optimálnym prínosom v zdravotnej agende európskeho spoločenstva.

Všetky zmeny projektu, priebehu implementácie a miery využitia boli odsúhlasené v schválené zodpovednými orgánmi na úrovni organizácie, rezortu, štátu alebo EÚ. V súčasnosti nie je ukončený vývoj, naďalej pokračujú zmeny v produkčnom prostredí národného zdravotníckeho informačného systému, a tým aj systému eZdravia ako celku; sú riešené chýbajúce údajové základne, ale aj alternatívna identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka. NKÚ odporučil vybudovať Security Operation Center, tvorené technickými prostriedkami a odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, na monitorovanie stavu IS a riadenie udalostí a incidentov, ako aj zavedenia služieb.

graf eZdravie - časová os trvania projektov

Podrobné výsledky z kontroly Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva (pdf, 826kB)

Zdielať: