Tlačové správy 2024

Spoločnosť Slovensko IT nenaplnila ambiciózne ciele a je nevyhnutné rozhodnúť o jej budúcnosti

Publikované: 12.01.2024


Bratislava 12. januára 2024 – Štátnu akciovú spoločnosť Slovensko IT založil v roku 2020 rezort informatizácie bez analýzy jej opodstatnenosti a v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Štát už na jej fungovanie použil takmer 7 miliónov eur. V čase kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR neexistovalo vyhodnotenie jej prínosov a ani plnenia strategických cieľov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zakladalo spoločnosť Slovensko IT s ambicióznym cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť komplexných IT služieb, ako aj inovatívnych a cloudových riešení pre občanov, podnikateľov či verejné inštitúcie. Prvú zákazku jej však rezort zadal až po ôsmich mesiacoch od založenia. Ani neskôr neboli zákazky zadávané kontinuálne, čo malo zásadný dopad na negatívne hospodárenie štátnej spoločnosti. V poslednom čase sú aktivity tejto košickej firmy v rozpore s pôvodným účelom a začína sa profilovať iba ako manažér procesov a kontraktor subdodávateľského reťazca.

Infografika: Kontrola: Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s.  Kontrolované obdobie: 2020 až I. polrok 2023 a súvisiace obdobia  Lepšie riešenia pre občanov v podaní štátnej firmy Slovensko IT; ubehlo 8 mesiacov; september 2020 vznik, máj 2021 podpis 1. zmluvy; 7 mil. € Náklady štátu na založenie a fungovanie Slovensko IT; -3,89 mil. € Hospodárska strata v prvých dvoch rokoch, firma nemala zabezpečené zákazky a neboli prijímané žiadne kroky na zníženie nákladov; 19,5 mil. € Zarobili za 18 zmlúv a 9 objednávok na výkon IT činnosti; odberateľmi služieb boli MIRRI SR, NASES a ÚVO - prevažne financované zo štrukturálnych fondov; 45% Vyťaženosť zamestnancov počas prvých 16 mesiacov;  120 Počet interných zamestnancov, pôvodne bol 90; 56 Počet dohodárov, pôvodne bol 9; 3 roky Nebol schválený podnikateľský plán; 0 Kontrol zo strany dozornej rady; aj vyhodnotení prínosu;

Okrem problémov v hospodárení identifikovali kontrolóri v spoločnosti aj riziká pri riadení projektov, nedostatočne nastavené kontrolné mechanizmy a úplnú absenciu finančného riadenia. Jedným z argumentov v prospech založenia spoločnosti boli aj avizované nižšie náklady na vybrané pozície IT expertov. Toto sa nenaplnilo a sadzby za človekodeň v rámci vybraných pozícií expertov nepredstavovali konkurenčnú výhodu. Na druhej strane z kontroly vyplýva, že medzi výhody štátnej IT spoločnosti patrí skrátenie času pri dodávaní zákaziek, keďže sú realizované „in-house“ a bez nutnosti vykonať verejné obstarávanie. Pozitívne je tiež eliminovanie „vendor lock-in“ , čiže zníženie závislosti od dodávateľa, pričom firma bola zadávateľom projektov k dispozícii a spolupracovala s nimi bez navyšovania ceny aj po ich odovzdaní. „Národná autorita pre externú kontrolu v súvislosti so spoločnosťou Slovensko IT odporúča ministerstvu informatizácie predložiť na rokovanie vlády zámer jej ďalšieho pôsobenia alebo ukončenia činnosti. Rezort musí zodpovedať otázku o opodstatnenosti a schopnosti pôsobenia štátnej IT firmy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví,“ zdôraznil predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy. Zároveň poukázal na to, že digitalizácia a informatizácia spoločnosti je stále veľkou výzvou a je nevyhnutná pre efektívne fungovanie štátu. Do pozornosti dáva rakúsku štátnu IT firmu Das Bundesrechenzentrum Kompetenzzentrum für Digitalisierung, ktorá  je najväčším poskytovateľom IT služieb pre vládnu administratívu. Firma má 1 700 zamestnancov, tržby za rok 2022 boli vo výške 447 mil. eur.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vedenie štátnej spoločnosti Slovensko IT sa nesprávalo ako dobrý hospodár. Kontrolou bolo zistené, že náklady spoločnosti každoročne rástli. V prvých dvoch rokoch svojej pôsobnosti hospodárila so stratou 3,89 mil. eur najmä preto, že nemala zabezpečené zákazky a neboli prijímané kroky na zníženie nákladov. Medzi najvýznamnejšie nákladové položky patrili osobné náklady, nájomné nehnuteľností a náklady na manažérske činnosti (viď tab.). Vzhľadom na nedostatok zákaziek bola problémom „využiteľnosť“ zamestnancov. „Štruktúra interných kapacít nebola pri založení spoločnosti optimálna, bolo prijatých veľa zamestnancov, pričom spoločnosť nemala zabezpečené zákazky a nemala jasný podnikateľský plán. Zamestnanci boli viac ako rok od založenia firmy využívaní len na úrovni maximálne 45 %,“ upozornil Ľ. Andrassy. Spoločnosť od založenia v roku 2020 do polovice roku 2023 zvýšila počet interných zamestnancov z 90 na 120. V prípade dohodárov stúpol ich počet z deviatich na 56. Kontrolóri zároveň zistili, že do septembra 2022 spoločnosť neodvádzala povinné poistné z manažérskych zmlúv, čím došlo k porušeniu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

Tab.: Najvýznamnejšie nákladové položky a ich vývoj (v €)

Náklady, ktoré mali výnimočný rozsah:

v roku 2020

v roku 2021

v roku 2022

Osobné náklady

1 194 151,00

3 996 628,00

4 752 456,00

Nájomné nehnuteľností

53 296,98

203 088,74

219 040,08

Manažérske činnosti

25 045,00

84 000,00

62 300,00

Účtovníctvo

10 245,00

27 003,00

27 000,00

Nájomné hnuteľných vecí

7 469,33

102 741,26

108 855,53

Internet, cloudové služby

2 106,60

62 930,62

110 176,18

SPOLU:

1 292 313,91

4 476 391,62

5 279 827,79


Rezort informatizácie, ako nositeľ zodpovednosti za strategické fungovanie tejto spoločnosti, od jej vzniku nedostatočne uplatňoval výkon práv jediného akcionára. Realistický podnikateľský plán spoločnosti bol valným zhromaždením schválený až v septembri roku 2023, dovtedy nebola stanovená vízia spoločnosti s jasnými merateľnými ukazovateľmi. Dozorná rada nevykonávala kontrolnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka, t. j nepreverovala, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada neschvaľovala ani nájom majetku presahujúci dobu jedného roka, aj keď takéto zmluvy mala spoločnosť uzatvorené a v zmysle stanov to patrilo do jej kompetencie. V rokoch 2020 a 2021 neboli v zmysle stanov zvolávané jej zasadnutia na mesačnej báze, činnosť dozornej rady bola skôr informatívna.

Spoločnosť uzatvorila v sledovanom období od septembra 2020 až do júna 2023 spolu 18 zmlúv a 9 objednávok súvisiacich s výkonom IT činnosti v hodnote bezmála 19,5 milióna eur bez DPH. Odberateľmi služieb boli MIRRI SR, NASES a ÚVO, pričom išlo prevažne o zákazky financované z európskych štrukturálnych fondov. Národní kontrolóri zistili, že obsahové alebo finančné odchýlky, ktoré vyžadovali v rámci projektov zmeny, boli adresované predstavenstvu iba verbálne. Nebolo možné spätne verifikovať, kto a v akom rozsahu rozhodoval o zmenách. V čase výkonu kontroly boli v roku 2023 uzatvorené len štyri dodatky k existujúcim zmluvám. Dodatky nezahŕňali nové výkony a ani finančné navýšenie existujúcich zmlúv. Do konca výkonu kontroly nedošlo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy na poskytovanie nových služieb, čo môže spoločnosť opakovane priviesť do existenčných problémov ako pri vzniku. 

Správa z kontroly "Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a. s."

Zdielať: