Aktuality

Prevencia pred vznikom nezrovnalostí nie je dostatočne účinná

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) uskutočnil kontrolu stavu vymáhania neoprávnených výdavkov v rámci štrukturálnych fondov. Kontrolóri sa zamerali na štyri vybrané operačné programy (OP) programového obdobia 2007 až 2013 (OP Životné prostredie – OP ŽP, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia – OP ZaSI, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – OP KaHR, OP Výskum a vývoj – OP VaV) v celkovej hodnote 5,81 mld. eur. Úrad identifikoval nedostatky v súvislosti so zavedenými prevenčnými mechanizmami, ktoré neboli nastavené dostatočne účinne tak, aby sa v sledovanom období zabránilo nezrovnalostiam. Prevenciu pred vznikom nezrovnalostí nezabezpečovali adekvátne špecializovaní zamestnanci, ktorí sú predpokladom pre úspešnejšie riešenie a vymáhanie nezrovnalostí. Z tohto dôvodu by mali riadiace orgány (RO) a sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom (SORO) venovať zvýšenú pozornosť stabilizácii, špecializácii a vzdelávaniu ľudských zdrojov.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Zdielať: