Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2020 14.10.2020 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou.pdf 713 KB KA-002/2020/1061
2020 24.09.2020 Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR.pdf 1 MB KA-032/2020/1030
2020 17.09.2020 Kapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie (Správa o výsledku kontroly).pdf 516 KB KA-026/2020/1130
2019 25.08.2020 Správa o koordinovanej kontrole - Správa sociálneho poistenia v ČR a SR.pdf 2 MB KA-032/2019/1033
2019 12.08.2020 Zmluvy a ich plnenia súvisiace s dostavbou tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce.pdf 455 KB KA-038/2019/1063
2019 20.07.2020 Systém priamych podpôr (záverečná správa).pdf 1 MB KA-020/2019/1063
2019 29.06.2020 Systém_výberu_a_správy_odvodov_sociálneho_poistenia_a_starobného_dôchodkového_sporenia.pdf 1 MB KA-032/2019/1033
2019 07.06.2020 Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (záverečná správa).pdf 767 KB KA-033/2019/1100
2019 11.05.2020 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore (záverečná správa).pdf 2 MB KA-015/2019/1032
2019 21.04.2020 Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík (záverečná správa).pdf 384 KB KA-027/2019/1140
2019 07.04.2020 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF (záverečná správa).pdf 637 KB KA-019/2019/1063
2019 02.04.2020 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (záverečná správa).pdf 471 KB KA-028/2019/1140
2019 30.03.2020 Cezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru (záverečná správa).pdf 860 KB KA-034/2019/1110
2019 25.03.2020 Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne (záverečná správa).pdf 678 KB KA-008/2019/1110
2019 27.02.2020 Dodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky SR zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov (záverečná správa).pdf 1004 KB KA-036/2019/1027
2019 17.02.2020 Kontrola Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (záverečná správa).pdf 348 KB KA-021/2019/1062
2019 11.02.2020 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (záverečná správa).pdf 477 KB KA-011/2019/1090
2019 04.02.2020 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s. (záverečná správa).pdf 972 KB KA-026/2019/1061
2019 30.01.2020 Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok (záverečná správa).pdf 1 MB KA-005/2019/1031
2019 30.01.2020 Investície do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Záverečná správa).pdf 439 KB KA-006/2019/1031