Výsledky kontrol

Informácie o výsledkoch z realizovaných kontrol.

Rok Dátum zverejnenia Výsledok kontroly Veľkosť Číslo KA
2020 16.05.2021 Kvalita monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody.pdf 854 KB KA-004/2020/1130
2020 11.05.2021 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.pdf 1 MB KA-036/2020/1032
2020 21.04.2021 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť.pdf 593 KB KA-015/2020/1110
2020 21.04.2021 VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku.pdf 320 KB KA-006/2020/1140
2020 28.03.2021 Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva.pdf 680 KB KA-014/2020/1070
2020 21.03.2021 Verejné prostriedky a majetok štátu v správe MV SR.pdf 949 KB KA-031/2020/1032
2020 21.03.2021 Podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom poskytovania regionálneho príspevku.pdf 554 KB KA-013/2020/1070
2020 15.03.2021 Prevody nehnuteľného majetku obcí.pdf 360 KB KA-009/2020/1140
2020 28.02.2021 Efektívnosť a účinnosť procesov v organizáciách riadenia a kontroly skládok a skládkovania odpadov.pdf 344 KB KA-010/2020/1062
2020 07.02.2021 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení.pdf 1 MB KA-024/2020/1090
2020 03.02.2021 Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach ústredných orgánov štátnej správy.pdf 1 MB KA-022/2020/1033
2020 01.02.2021 Dodržiavanie zákonných lehôt pri vracaní nadmerného odpočtu DPH.pdf 647 KB KA-023/2020/1033
2020 17.12.2020 Plastový odpad.pdf 1 MB KA-033/2020/1070
2020 16.12.2020 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.pdf 777 KB KA-001/2020/1130
2020 16.12.2020 Správa štátnych hmotných rezerv SR v čase mimoriadnej situácie.pdf 2 MB KA-027/2020/1100
2020 16.12.2020 Komunitné centrá.pdf 748 KB KA-018/2020/1070
2020 14.12.2020 Strednodobé rozpočtové rámce (MTBF).pdf 1 MB KA-028/2020/1033
2020 30.11.2020 Informačný systém krízového riadenia.pdf 994 KB KA-034/2020/1063
2020 28.10.2020 Domáca opatrovateľská služba.pdf 641 KB KA-017/2020/1110
2020 27.10.2020 Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy.pdf 1 MB KA-003/2020/1140