Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-033/2018/1100
Názov:
Hospodárenie s majetkom v obci Kamenín
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Kamenín

IČO
00308960
Sídlo
Kamenín 641, 94357 Kamenín
Kontrolované obdobie
2015,2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
12.02.2018 - 01.05.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec vo viacerých prípadoch nevykonala úpravy rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec MF SR neposkytla potrebné údaje o svojom hospodárení do RISSAM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri triedení výdavkov nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec vyplatila finančné prostriedky vo forme daru PO
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
OZ neprijalo opatrenie na nápravu nedostatkov, keď ZÚ schválilo s výhradou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce za rok 2016 nebol prerokovaný OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezverejnila návrh záverečného účtu 15 dní pred prerokovaním OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nesprávnym zapojením príjmových finančných operácií nadhodnotila ich zostatok pre tvorbu peňažných fondov- RF
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec pri účtovaní nepostupovala v súlade s postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v účtovníctve zaradila majetok v nulovej hodnote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevkladala účtovné závierky do registra v termínoch, stanovených opatrením MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nemala účtovnú závierku za rok 2016 overenú audítorom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepredložila ani nezverejnila výročnú správu za rok 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec inventarizáciou nezabezpečila preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezaúčtovala inventarizačný rozdiel do obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovníctvo obce nebolo správne, úplné a preukázateľné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezverejňovala informácie v štruktúrovanej forme a v rozsahu podľa zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V roku 2016 nebola starostovi obce upravená výška platu podľa priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 253/1994 Z.z.
Obec neviedla darovaný majetok v účtovníctve a prenechala ho bez zmluvného základu fyzickej osobe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec odkúpila nehnuteľnosť - budovu bez odkúpenia pozemku pod ňou
Typ nedostatku: Neefektívne konanie, Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nevykonávala základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom, resp. vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec nezverejnila plány kontrolnej činnosti HK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec vo viacerých prípadoch neprijala opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a nepredložila zoznam splnených opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Napriek súdnemu sporu bol v roku 2015 uskutočnený prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - budove Zväzarmu v prospech syna starostu obce. ďalej bolo zistené, že okresný súd NZ schválil 29.01.2018 súdny zmier, podľa ktorého je nehnuteľnosť vo vlastníctve syna starostu. Krajská prokuratúra v Nitre vstúpila 15.02.2018 do konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a neplatnosť kúpnej zmluvy a podala v celom rozsahu odvolanie proti súdnemu zmieru.
Starosta obce vymenoval prednostu obecného úradu bez zriadenia takejto funkcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť