Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2018/1030
Názov:
Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

BIONT, a.s.

IČO
35917571
Sídlo
Karloveská 63, 84229 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
14.08.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

k faktúre nebol priložený doklad preukazujúci zabezpečenie lektora na seminári
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nájomné nebolo v zmluve vyčíslené samostatne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
v zmluve čl.IV. ods. 2 bol dohodnutý záväzok spoločnosti BIONT zriadiť obstaranie dokumentácie pre súkromnú spoločnosť najneskôr do 30.11.2011, čo bolo 12 dní pred uzatvorením zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nesprístupnenie informácie týkajúcej sa uzatvorenej zmluvy (v 3 prípadoch)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nehospodárne a neefektívne použitie finančných prostriedkov vynaložených na projektovú dokumentáciu a služby s tým súvisiace (rekonštrukcia sa nekonala)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nehospodárne a neefektívne použité fin. prostriedky na prepravu a umiestnenie zariadenia (litografu - nebol uvedený do používania od roku 2011)
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prenajatý majetok (zdravotnícke zariadenie PET_CT systém) nesledovala na podsúvahových účtoch
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
počet členov predstavenstva nebol v období od júna 2017 do apríla 2018 v súlade so stanovami spoločnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dozorná rada zasadala v rokoch 2016 a 2017 len dvakrát (nesúlad so štatútom dozornej rady spoločnosti)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť