Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2019/1061
Názov:
Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA bude preveriť a vyhodnotiť : - Manažérsky prístup pri fungovaní spoločnosti a výko
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

MH Manažment, a. s.

IČO
50088033
Sídlo
Trnavská cesta 100 , 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2016-2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2019 - 26.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

spracovanie účtovníctva pre MH M za obdobie od 19.12.2015 do 31.12.2015, vrátane vypracovania daňového priznania k 31.12.2015. Cena 4 680 eur s DPH za spracovanie účtovných dokladov bola pre MH M nevýhodná z dôvodu, že v tom čase MH M účtoval iba o výške základného imania, zákonnom rezervnom fonde a krátkodobej rezerve a nemal iný majetok, žiadnych zamestnancov a nevykonával žiadne činnosti. Realizáciou minimálneho rozsahu dokumentov za nevýhodnú cenu konal MH M nehospodárne.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Podnikateľské plány na rok 2017, 2018 a 2019 boli spracované na základe objednávok spoločnosťou EKOPRAKTIK, spol. s r.o. Organizačný poriadok pre ekonomický útvar nemal konkretizovanú činnosť súvisiacu s vypracovaním podnikateľského plánu. Za vypracovanie troch podnikateľských plánov bola uhradená suma 10 440 eur s DPH. V podmienkach MH M bol Podnikateľský plán statický dokument, s ktorým v priebehu roku nepracoval.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Jediný akcionár informoval o zámere postupného utlmenia činnosti a následnej likvidácie spoločnosti, nakoľko vznikla ako dočasná organizácia po zrušenom FNM SR za účelom prevzatého portfólia FNM SR.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pre overenie účtovnej závierky sa MH M rozhodol dobrovoľne. Doterajšie náklady vynaložené na úhradu dobrovoľného auditu účtovnej závierky vrátane auditu súladu výročnej správy a konzultácie pri vypracovaní daňového priznania za roky 2016 až 2018 predstavovali 59 100 eur s DPH (49 250 eur bez DPH). Uvedený náklad z dôvodu dobrovoľnosti nebol teda nevyhnutný.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
MH M vykazoval k 31.12.2018 záväzok vo výške 6 998 344,60 eur na účte záväzky z obchodného styku ako osobitný účet MSPNM SR. Kontrolou bolo zistené, že názov účtu 4790201 – záväzky z obchodného styku je chybný,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K 31.12.2018 odhad možných nárokov, ktoré voči FNM SR (od 1.1.2016 právny nástupca MH M) môžu nadobúdatelia v budúcnosti uplatniť v súvislosti s týmito ručeniami, predstavuje sumu 855 335 659,34 eur. V prípade súdnych sporov s SPP sa k 31.12.2018 jedná o ručenie vo výške 121 486 254,80 eur. Celkovo k 31.12.2018 odhad možných nárokov, ktoré voči FNM SR (od 01.01.2016 MH M) môžu nadobúdatelia v budúcnosti uplatniť v súvislosti s týmito ručeniami a rizikami možných strát, predstavuje 976 821 914,14 eur. :
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výška ceny, za ktorú bolo vozidlo Škoda Superb, BL285GR na 1 rok prenajaté, zodpovedá približne polovici kúpnej ceny nového, identického motorového vozidla. NKÚ SR hodnotí toto konanie ako nehospodárne. Nehospodárny nákup zvláštneho výstražného zariadenia do prenajatého vozidla, ktoré mohlo byť využívané maximálne do skončenia prenájmu vozidla, t. j. necelých 6 mesiacov Nehospodárny nákup kompletnej sady pneumatík na prenajaté vozidlo. Sezónne pneumatiky už boli zahrnuté do ročnej ceny nájmu vozidla.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
7 Všeobecná hodnota nehnuteľností (5 bytov, 8 garážových státí a 1 pozemku) vo vlastníctve MH M na Mierovej ulici v Bratislave bola vo výške 698 711,90 eur s DPH. Bytové a nebytové priestory nie sú v súčasnosti využívané, prenajímané a ani neslúžia MH M na plnenie jeho predmetu činnosti. 8 Celkové náklady za roky 2016 až 2018, ktoré zahŕňajú náklady na správu a údržbu týchto nehnuteľností, náklady na energie (elektrická energia a plyn) a daňové náklady (daň z nehnuteľnosti) boli vo výške 18 304,41 eur. Z toho 15 530,02 eur boli náklady na byty a 2 774,39 eur náklady na nebytové priestory (garážové státia).
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Celkové náklady, ktoré MH M uhradil v rokoch 2016 až 2018 prenajímateľovi na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov, boli vrátane odplaty za hovorné (pevné linky) a služby internetu vo výške 716 447,96 eur s DPH. Veľkosť prenajatej plochy kancelárskych priestorov bola o výmere 706,64 m2. Pri počte 16 zamestnancov je to v prepočte 44,2 m2, čo činí mesačné nájomné v sume 852,96 eur s DPH na jedného zamestnanca (710,80 eur bez DPH) vrátane odplaty za médiá a služby.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť