Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-080/2010/0007
Názov:
Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva vnútra SR na akciové spoločnosti
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

IČO
44570783
Sídlo
Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V  notárskej zápisnici aj v Stanovách bolo uvedené „Spoločnosť zabezpečuje uskutočňovanie verejného obstarávania prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže v zmysle ustanovenia § 281 a nasl. Obchodného zákonníka“.Subjekt mal obstatrávať podľa zákona o VO
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
softvér bol nesprávne zaúčtovaný na účet 013 – softvér, hoci nespĺňal kritéria vstupnej ceny, čo nebolo v súlade s uvedeným ustanovením zákona o dani z príjmov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
PO neúčtovala o pozemku parcelné číslo 3470 záhrady o výmere 379 m2 z predloženého listu vlastníctva. Na súpise majetku účtu 021 – budovy a stavby k 30. 11. 2008 nebola uvedená trafostanica na pozemku parcelné číslo 3470, ktorá nebola uvedená ani na LV v časti stavby. Správca majetku štátu je povinný viesť o majetku štátu účtovníctvo. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Na súpise majetku účtu 031 – pozemky k 30. 11. 2008 nebol uvedený pozemok parcelné číslo 3470 záhrady o výmere 379 m2 z predloženého listu vlastníctva. Na súpise majetku účtu 021 – budovy a stavby k 30. 11. 2008 nebola uvedená trafostanica na pozemku parcelné číslo 3470, ktorá nebola uvedená ani na LV v časti stavby. Účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NsP MV SR nemala v listoch vlastníctva uvedené správne údaje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
NsP MV SR neúčtovala záväzky voči dodávateľom, ktoré vznikli v súvislosti s nákupom služieb
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
účtovná jednotka je povinná opatrenie MF SR dodržať
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vo vypracovaných inventúrnych súpisoch neboli uvedené všetky predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo vypracovaných inventúrnych súpisoch neboli uvedené všetky predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Boli uvedené inventované stavy majetku bez porovnania so stavom v účtovnej evidencii a uvedené nulové inventarizačné rozdiely. Vyhotovené inventarizačné zápisy nezabezpečujú dodržanie ustanovenia zákona o účtovníctve a tým preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Boli uvedené inventované stavy majetku bez porovnania so stavom v účtovnej evidencii a uvedené nulové inventarizačné rozdiely. Vyhotovené inventarizačné zápisy nezabezpečujú dodržanie ustanovenia zákona o účtovníctve a tým preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Boli uvedené inventované stavy majetku bez porovnania so stavom v účtovnej evidencii a uvedené nulové inventarizačné rozdiely. Vyhotovené inventarizačné zápisy nezabezpečujú dodržanie ustanovenia zákona o účtovníctve a tým preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
K vyradeniu majetku neboli predložené návrhy na vyradenie majetku, ktoré by obsahovali dôvod jeho vyradenia, subjekt nemal ano rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
K vyradeniu majetku neboli predložené návrhy na vyradenie majetku, ktoré by obsahovali dôvod jeho vyradenia, subjekt nemal ano rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nebol doložený doklad o spôsobe likvidácie neupotrebiteľného majetku štátu u vozidla Škoda S-1203
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Subjekt vyradil hnuteľný majetok v Ns P MV SR len v 6 prípadoch bol uvedený dôvod vyradenia. NsP MV SR ináč nebol predložený doklad o spôsobe likvidácie neupotrebiteľného majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
vo viacerých prípadoch boli pri inventarizovaných položkách uvedené obstarávacie ceny 0,- Sk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo viacerých prípadoch boli pri inventarizovaných položkách uvedené obstarávacie ceny 0,- Sk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo viacerých prípadoch boli pri inventarizovaných položkách uvedené obstarávacie ceny 0,- Sk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo viacerých prípadoch boli pri inventarizovaných položkách uvedené obstarávacie ceny 0,- Sk.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
niektorí zamestnanci nemali uzavreté so zamestnávateľom dohody o hmotnej zodpovednosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 433/2003 Z.z.
Späť