Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2011/0008
Názov:
Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO
36601284
Sídlo
Ondavská 8, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

VÚSCH, a.s. v evidencii o záujemcoch neuviedol správne v súlade s výpisom z OR obchodné mená záujemcov, sídlo spoločnosti a dátumy poskytnutia súťažných podkladov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
VÚSCH, a.s. nepostupoval v súlade s Vyhláškouz č. 35/2006 o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, keď deklaroval neprávne informácie o dátume uzatvorenia dodatku k zmluve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
VÚSCH, a.s. pri písaní monitorovacích správ sa dopustil chyby tým, že nezohľadnil zmeny obsiahnuté v Dodatku č. k Zmluve o NFP (plánované stavy) ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné
Späť