Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2012/1060
Názov:
Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry (diaľničné známky) a príj
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011
Termín kontroly
29.04.2012 - 31.07.2012
Stav kontroly
Ukončená

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2010-2011
Termín kontroly
29.04.2012 - 06.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NDS uhradila faktúry k dodatkom k Zmluve bez priloženia dokladov preukazujúcich skutočné náklady poskytovateľa služby elektronického výberu mýta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverené boli tri verejné obstarávania: tlač diaľničných nálepiek a súvisiaceho propagačného materiálu na roky 2011-2013, predaj diaľničných nálepiek v roku 2010 a predaj a distribúcia diaľničných nálepiek v roku 2011, v dokumentácií ktorých neboli podpísané vyhlásenie v súlade s § 34 ods. 10 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesačné zmluvy o postúpení pohľadávok neboli v mnohých prípadoch datované a pohľadávky boli zaúčtované na základe emailov pred nadobudnutím účinnosti zmlúv.Za NDS nepodpisovala doklady vyplývajúce z plnenia mandátnych zmlúv oprávnená osoba.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť