Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2013/1050
Názov:
Kontrola hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetkom Exportno-importnej banky Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontroly je preverenie hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

IČO
35722959
Sídlo
Grösslingová 1, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 1. polrok 2013
Termín kontroly
17.06.2013 - 19.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a internej smernice v prípade preverovanej nadlimitnej zákazky realizovanej treťou osobu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie princípu transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, príslušných ustanovení zákona o VO a internej smernice v prípade 7 preverovaných zákaziek s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nesúlad internej smernice so zákonom o VO v Čl. 6 bod 7 smernice s § 5 ods. 12 zákona o VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie vnútorného pokynu upravujúceho Postup čerpania prostriedkov na propagáciu a reprezentačné účely a pokynu Obeh účtovných dokladov nedostatočnou preukázateľnosťou výdavkov na reprezentačné relevantnou dokumentáciou, t. j. že k daňovým dokladom za nákup propagačných predmetov, reklamu, ako aj vo vyúčtovaní výdavkov na reprezentačné neboli v niektorých prípadoch výdavky priložené preukázateľné doklady a informácie, ktorých obsah priamo dokazuje realizované skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušením interného pokynu Postup čerpania prostriedkov na propagáciu a reprezentačné účely, podľa ktorého čerpanie prostriedkov na propagáciu a reprezentačné účely musí byť hospodárne a prípustné len z pracovných dôvodov tým, že boli kúpené lístky na futbalové a hokejové zápasy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne a neefektívne vynakladanie nákladov na reklamné a propagačné služby, s negatívnym dopadom na výsledky hospodárenia tým, že v zmluve o spolupráci bolo poskytovanie zálohy obchodnej spoločnosti dohodnuté vo výške 100 % ceny pred poskytnutím reklamných a propagačných služieb, plnenie predmetu zmluvy o spolupráci nebolo dostatočne podložené relevantnou dokumentáciou, prostredníctvom zmluvy o spolupráci bol nepriamo uhrádzaný ročný poplatok za 4 klubové karty poskytnuté členom Rady banky za účelom využívania športových a relaxačných služieb poskytovaných v priestoroch Klubu obchodnej spoločnosti, s ktorou má Eximbanka SR uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby na výučbu cudzieho jazyka s nejednoznačne definovanými zmluvnými podmienkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nehospodárne a neefektívne vynaloženie výdavkov na zahraničnú pracovnú cestu – jazykový kurz angličtiny pre bývalého člena vedenia banky.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie internej smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní v prípade obstarávania 19 zákaziek na právne služby a poradenstvo priamym nákupom, bez vykonania prieskumu trhu napriek tomu, že presiahli limit stanovený internou smernicou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zákazkách na právne služby a poradenstvo (4),ktoré boli obstarané priamym nákupom, pričom ich hodnota presiahla 10 tis. eur bez DPH, čím Eximbanka SR neaplikovala pravidlá a postupy stanovené z hľadiska určených finančných limitov podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zákazke s nízkou hodnotou na poradenské služby tým, že bolo stanovené kritérium na vyhodnotenie ponúk, ktoré umožnilo, aby sa úspešným stal uchádzač, ktorého ponuka nebola cenovo najvýhodnejšia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Porušenie zákona o Eximbanke SR zriadením zboru poradcov, členmi ktorých boli aj odborníci v oblastiach, ktoré nie sú predmetom činnosti Eximbanky SR, napr. oblasť verejného obstarávania, marketingu, informačných technológií a i.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorenie zmluvy na poskytovanie právnych služieb s fyzickou osobu a poskytovanie právnych služieb fyzickou osobou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie spôsobu preukazovania výdavkov na regeneráciu pracovnej sily zo sociálneho fondu zamestnancom v Kolektívnej zmluve a poskytovanie príspevkov priamo na osobné účty zamestnancov bez zdokladovania ich účelového použitia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Krytie výdavkov na príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu z daňovo neuznaných výdavkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Realizovanie zmien termínov dodávky IS bez ich premietnutia do zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezabezpečenie overenia bezpečnosti informačných systémov Eximbanky SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočný počet kontrol vykonávaných útvarom kontroly a vnútorného auditu na oblasť prevádzkových nákladov. Rezervy v účinnosti vnútorného kontrolného systému.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť