Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2013/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2011-2012 na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS)
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011-2012
Termín kontroly
15.09.2013 - 28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nižšie ako polovičné čerpanie pôvodne plánovaných výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2011 a 2012, ktoré podľa zdôvodnenia MDVRR SR bolo spôsobené neukončenými verejnými obstarávaniami na stavebné práce a stavebný dozor a zdĺhavým procesom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnenie, resp. čiastočné splnenie plánovaných cieľov programu 053 Cestná infraštruktúra pri prvku 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty stanovených na obdobie rokov 2011 a 2012, (najmä v nevybudovanej dĺžke diaľnic a rýchlostných ciest a v nezačatej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR SR a NDS spetne znížili Dodatkom č. 1 k Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo ŠR v roku 2011 rozsah plánovaných úloh v oblasti investičnej výstavby 87 dní po ukončení obdobia (rok 2011), v rámci ktorého mali byť úlohy splnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2011-2012
Termín kontroly
15.09.2013 - 28.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• MDVRR SR a NDS spätne zmenili Dodatkom č. 1 (k Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2011) rozsah plánovaných úloh (znížením o 1 úlohu v oblasti investičnej výstavby) 87 dní po ukončení obdobia (rok 2011), v rámci ktorého mali byť úlohy splnené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
• NDS v roku 2011 pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré sú výstupom z nákladového účtovníctva, nepostupovala v súlade s Dohodou a nepredkladala žiadosti o dotácie v mesačných, dekádnych alebo týždňových intervaloch (predložené boli v júni, septembri a novembri, t.j. v odlišných nepravidelných intervaloch).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Z frekvencie predkladaných žiadostí o poskytnutie kapitálového transferu v roku 2012 kontrola zistila, že NDS nepostupovala v súlade s bodom 1 článku III Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre rok 2012 a nepredkladala žiadosti štvrťročných, mesačných, alebo týždňových intervaloch, ale v odlišných nepravidelných intervaloch a to v mesiaci septembri, novembri a decembri.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nízke čerpanie (menej ako polovičné) finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2011.Pôvodne plánované použitie finančných prostriedkov (eurofondy, štátny rozpočet, spolufinancovanie) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2011 bolo 466 103 346,00 Eur, pričom skutočné čerpanie bolo vo výške 147 064 808,86 Eur. Nízke čerpanie bolo podľa vyjadrenia NDS spôsobené najmä neukončenými verejnými obstarávaniami na stavebné práce a stavebný dozor a zdĺhavým procesom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nízke čerpanie (menej ako polovičné) finančných prostriedkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012. Pôvodne plánované použitie finančných prostriedkov (eurofondy, štátny rozpočet, spolufinancovanie) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012 bolo na výstavbu diaľnic plánovaných 480 977 096,00 Eur a čerpaných 162 106 643,17 Eur. Nízke čerpanie bolo podľa vyjadrenia NDS spôsobené najmä neukončenými verejnými obstarávaniami na stavebné práce a stavebný dozor a zdĺhavým procesom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nízke čerpanie plánovaných výdavkov na výstavbu diaľnic vyústilo do nesplnenia, resp. čiastočného splnenia plánovaných cieľov programu 053 Cestná infraštruktúra pri prvku 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty stanovených na rok 2011, (v nevybudovanej dĺžke diaľnic a rýchlostných ciest a v nezačatej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nízke čerpanie plánovaných výdavkov na výstavbu diaľnic vyústilo do nesplnenia, resp. čiastočného splnenia plánovaných cieľov programu 053 Cestná infraštruktúra pri prvku 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty stanovených na rok 2012, (najmä v nevybudovanej dĺžke diaľnic a rýchlostných ciest a v nezačatej výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Kontrolou dodržania podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt D1 Dubná Skala – Turany bolo zistené, že NDS zmluvne nezabezpečila aby im zhotoviteľ do 1 mesiaca od podpísania zmluvy na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác písomne oznámil údaje o počte zamestnancov, potrebných za účelom splnenia zmluvných záväzkov v zmysle uvedenej zmluvy. Príčinou nesplnenia uvedenej zmluvnej povinnosti bola skutočnosť, že zmluvy na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác boli podpísané ešte pred podpisom Zmluvy o poskytnutí o NFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť