Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2013/1060
Názov:
Kontrola hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Letisko M. R. Štefánika, a. s. za obdobie rokov 2011-2012.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém hospodárenia a plnenia opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania spoločnosti Leti
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

IČO
35884916
Sídlo
Letisko M. R. Štefánika -, 82311 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
02.06.2013 - 11.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

koncepcia rozvoja Letiska Bratislava od roku 2006 nebola jednoznačná, závisela od rozhodnutí vlády SR, ktoré sa v krátkom období zásadne menili.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Letisko Bratislava nepostupovalo v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadväzne na § 2 ods. 1 Nariadenia vlády SR zo 14.12.2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovný doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku, musí spĺňať podmienku zrozumiteľnosti podľa zákona o účtovníctve a Letisko Bratislava túto podmienku v niektorých prípadoch nedodržalo, čím porušilo § 8 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zákon o VO s účinnosťou od 15.06.2011 zaradil Letisko Bratislava v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. f) medzi verejných obstarávateľov s povinnosťami z toho vyplývajúcimi, Letisko
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou inventarizácie zúčtovacích vzťahov a záväzkov bolo zistené, že čiastková inventarizačná komisia nevypracovala inventarizačný zápis, ktorý by porovnával zistený stav zúčtovacích vzťahov a záväzkov v inventúrnych súpisoch s účtovným stavom ku 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukázaním dokladov k pohľadávkam a záväzkom, ktorými boli overené zaúčtované sumy a neuvedením náležitých údajov v inventúrnych súpisoch nepostupovalo Letisko Bratislava v súlade s § 29 ods. 1
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukázaním dokladov k pohľadávkam a záväzkom, ktorými boli overené zaúčtované sumy a neuvedením náležitých údajov v inventúrnych súpisoch nepostupovalo Letisko Bratislava v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Čiastková inventarizačná komisia, ktorá vykonala fyzickú inventúru zvierat zistila, že dva kusy vtáctva boli z dôvodu ich vysokého veku dlhodobo nevyužiteľné. Letisko Bratislava napriek tomu nevytvorilo opravnú položku k zvieratám, čím porušilo ustanovenie § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predstavenstvo Letiska Bratislava v období od 04/2009 do roku 2013 nepostupovalo podľa § 200 ods. 5 Obchodného zákonníka tým, že nezorganizovalo voľby členov dozornej rady volených zamestnancami. Dvaja členovia DR boli jej členmi v rozpore s § 200 ods. 2 Obchodného zákonníka a od 04/2009 neoprávnene poberali odmenu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V interných predpisoch (Rokovací poriadok DR, Pravidlá odmeňovania) bol rozdielne upravený postih za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí. V zápisniciach zo zasadnutí DR nebolo zaznamenané rozhodovanie DR o krátení mesačných odmien členov DR, ktorí neospravedlnili svoju neúčasť. Kontrolou mzdových listov bolo zistené, že členom DR nebola krátená mesačná odmena za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutiach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nearchivovanie niektorých písomností - zápisnica zo zasadnutia DR, prezenčné listiny zo zasadnutí DR, Dohoda o používaní služobného motorového vozidla na súkromné účely.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nebol zriadený samostatný organizačný útvar vnútornej kontroly, ktorý by vykonával vnútorné kontroly s rôznym zameraním na základe plánu kontroly. Odporúčanie NKÚ SR: Na základe zistení kontroly uvedených v protokole, NKÚ SR odporúča prehodnotiť možnosť vykonávania plánovaných vnútorných kontrol so zameraním najmä na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť využívania finančných a materiálnych prostriedkov, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
nevyhotovenie cenníka odplaty za prístup na Airside v roku 2012, čím využívanie prístupu na Airside všetkých spoločností bolo bez úhrady; situácia sa nezmenila ani ku dňu kontroly.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
ceny položiek podľa platného cenníka AIP boli vystavované v tisícinách Eura
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Protokol z elektronickej aukcie, ktorý vypracovala externá spoločnosť, vykonávajúca pre Letisko Bratislava elektronické aukcie, obsahoval nesprávne údaje pri „konečnej ponuke“ uchádzača, resp. „pri celkovej sume bez DPH“, ktoré boli kritériami hodnotenia ponúk. Z Protokolu nie je zrejmé, akým spôsobom (vzorec, výpočet bodov) bolo vyhotovené poradie ponúk uchádzačov vzhľadom na nesprávne uvedené údaje. Dodatočne Odbor obstarávania dodal výpočet bodov (vypracovaný týmto odborom), ktorý verifikoval správnosť celkového poradia (bodov) uchádzačov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Letisko Bratislava nemá vypracovanú žiadnu štúdiu o výhodnosti prenájmu parkoviska pre terminálom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Letisko Bratislava iba v jednom prípade uzatvorilo s dlžníkom Dohodu o splácaní dlhu v splátkach.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Letisko Bratislava v niektorých prípadoch neodpísalo pohľadávky z účtovníctva, pri ktorých PR rozhodlo o ich trvalom upustení od vymáhania. V internom predpise nemalo Letisko Bratislava upravený postup v prípade, že sa pohľadávka stane nevymožiteľnou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nepredloženie jednej ponuky uchádzača, ako aj oznámenie o výsledku, ktoré malo byť tomuto uchádzačovi zaslané. Uvedené skutočnosti nie sú v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania podľa článku 2.1 ON-13/2005 a povinnosťou uchovávať dokumentáciu v zmysle bodu 4.9.1 ON-13/2005.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Letisko Bratislava nevykonalo členovi PR zrážku zo mzdy za PHL spotrebované na súkromné účely. Zároveň nepreúčtovalo náklady na PHL spotrebované na súkromné účely do daňovo neuznaných nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť