Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2011/0002
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti opatrení prijatých na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy v Sociálnej poisťovni.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedostatočne a nepreukazne vykonaná inventarizácia (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatočne a nepreukazne vykonaná inventarizácia (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatočne a nepreukazne vykonaná inventarizácia (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesúlad údajov medzi výročnou správou a účtovnou závierkou (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesúlad údajov medzi výročnou správou a účtovnou závierkou (počet porušení 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovných záznamov (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nesprávne účtovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
úhrada bola vykonaná na základe proforma faktúry, ktorá nie je účtovným dokladom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuzavretá hmotná zodpovednosť
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
nehospodárne nakladanie s fin. prostriedkami za projektovú dokumentáciu, ktorá nebola využitá
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
úhrada penále (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
nehospodárne nakladanie s fin. prostriedkami za projektovú dokumentáciu, ktorá nebola využitá
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úhrada penále (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne stanovený spôsob výpočtu podielovej odmeny
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
cena zákazky nebola určená podľa podmienok platných v deň zverejnenia výzvy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nesprávne členenie majetku z časového hľadiska v zmysle postupov účtovania (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
oneskorené podania návrhov na exekúciu a chýbajúce doklady (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nepreukázateľnosť účtovných záznamov (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť