Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-011/2011/0002
Názov:
Kontrola čerpania prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

IČO
00397482
Sídlo
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Monitorovacia správa č. 1 bola zaslaná na agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ po termíne na predkladanie monitorovacích správ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná až na likvidačnom liste faktúry
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V jednom prípade nebol na účtovnom doklade uvedený dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť