Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-081/2012/1040
Názov:
Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať dodržiavanie predpisov a pravidiel EÚ a SR pri čerpaní prostriedkov v rámci Operačného
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
20.03.2013 - 21.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vzhľadom na náročnosť agendy implementácie ŠF, objem finančných prostriedkov, ktoré sú alokované je zvýšená fluktuácia zamestnancov značným riziko vzniku chýb a nezrovnalosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Nedostatočný výkon činnosti odboru kontroly Agentúry pri kontrole správneho fungovania kontrolných a riadiacich mechanizmov Agentúry.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V zmysle čl.3, ods. 8, Rokovacieho poriadku výberovej komisie ASFEU „Záverečnú správu z výberu ŽoNFP“ overuje zvolený člen výberovej komisie, schvaľuje predseda výberovej komisie a podpisuje minister školstva SR.“. Zistili sme, že Záverečné správy z výberu ŽoNFP výziev 2.2/05 a 4.2/05 nie sú podpísané ministrom školstva SR. V rámci rokovacích poriadkov ostatných kontrolovaných výziev bolo predmetné ustanovenie čl.3 ods. 8 Rokovacieho poriadku výberovej komisie ASFEU vypustené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V IM ASFEU chýba postup, na základe ktorého Agentúra zostaví shortlist hodnotiteľov pre konkrétnu výzvu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podľa Záznamu zo žrebovania a prideľovania ŽoNFP externým a interným hodnotiteľom zo dňa 04.11.2011 bol pre dve ŽoNFP č. 26220220504 a č.26220220490 z kontrolnej vzorky ŽoNFP vyžrebovaný hodnotiteľ (MUDr. Jozef Sabol), ktorého meno sa nenachádza v databáze interných a externých hodnotiteľov vypracovanej RO. V preloženej dokumentácii sa nachádza iba životopis hodnotiteľa a v spise chýba prihláška hodnotiteľa na odborné hodnotenie ŽoNFP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotiteľ (MUDr. Jozef Sabol) v predloženom životopise uvádza, že sa špecializuje na úrazovú chirurgiu. Vo väzbe na vyššie uvedené zistenie chýba prihláška hodnotiteľa MUDr. Jozefa Sabola, v ktorej je v časti „Znalosť problematiky VaV a infraštruktúry VŠ“ sú uvedené aké poznatky a skúsenosti v hodnotiteľ deklaruje na národnej a medzinárodnej úrovni, a teda je schopný hodnotiť projektové zámery. Vzhľadom na skutočnosť, že ŽoNFP č. 26220220504 predložená žiadateľom UNICOM JIV, s.r.o. je zameraná na výskum fyzikálno-chemických procesov eliminácie karcinogénnych látok z potravín a ŽoNFP č. 26220220490 predložená žiadateľom Algiwo s.r.o. je zameraná na stanovenie podmienok využitia Alginitu v pestovateľstve a výžive hospodárskych zvierat kontrolná skupina NKÚ SR je toho názoru, že uvedený hodnotiteľ nespĺňa požadované odborné kritériá – preukázanie odbornej praxe (znalosti problematiky) v oblasti, ktorá je predmetom odborného hodnotenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Napriek tomu, že za vypracovanie Manuálu pre hodnotiteľov je zodpovedný RO, kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že Manuál pre hodnotiteľov je nedostatočne vypracovaný. V rámci návodov na hodnotenie jednotlivých subkritérií nie je uvedený rozsah bodovania v príslušnej škále
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Riziko možného nedodržiavanie postupov stanovených v Manuáli pre hodnotiteľov. Kontrolná skupina zistila, že pri hodnotení odborným hodnotiteľom bol použitý postup, pri ktorom hodnotiteľ nepísal slovné zdôvodnenie do časti „Poznámka“, priamo v hodnotiacej tabuľke, ale samostatne v časti „Zdôvodnenie hodnotenia“, ktoré nasleduje až po hodnotiacej tabuľke. Tento postup bol uplatnený pri všetkých hodnotiacich hárkoch všetkých kontrolovaných ŽoNFP, ktoré boli predložené kontrolnej skupine.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podrobnou kontrolou hodnotiacich hárkov kontrolovaných ŽoNFP bol zistený výrazný kvalitatívny rozdiel úrovní verbálneho hodnotenia hodnotiteľmi v časti „Zhodnotenie hodnotenia“. Rozdielna kvalita vyplnenia hodnotiacich hárkov mohla byť spôsobená viacerými faktormi súčasne a to: a. nedostatočným školením hodnotiteľov zo strany Agentúry, b. všeobecne vypracovaným Manuálom pre hodnotiteľov c. absenciou procedúry zo strany Agentúry, ktorá by zabezpečila priebežné hodnotenie kvality práce jednotlivých hodnotiteľov.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Počas výkonu kontroly formálnej správnosti zamestnancami Agentúry boli vznesené požiadavky na odborné hodnotenie (napr.: „Odborný hodnotiteľ posúdi a písomne sa vyjadrí k ....“). Táto požiadavka nebola vždy odbornými hodnotiteľmi rešpektovaná a nie vždy je zo strany odborných hodnotiteľov písomné stanovisko k týmto požiadavkám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
392 zistení, ktoré sa viažu na bodové hodnotenie pridelené v procese odborného hodnotenia. Zistenia sú v 3 kategóriách: 1. Nesúlad verbálneho a bodového hodnotenia v rámci hodnotiacom hárku. 2. Nezodpovedajúce bodové ohodnotenie vo väzbe na údaje uvedené v ŽoNFP. 3. Matematická chyba výpočtu výsledného bodového hodnotenia.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V hodnotiacich hárkoch odborného hodnotenia ŽoNFP sme zistili nesúlad slovného zdôvodnenia hodnotenia a počtu pridelených bodov pre jednotlivé subkritériá.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Hodnotiace hárky nemajú ochranné prvky, ktoré by dokazovali, že dokument je v pôvodnom stave, a že s dokumentom po jeho schválení nebolo manipulované.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V kontrolovaných ŽoNFP boli identifikované neodôvodnene pridelené body najčastejšie v kritériách S, T, U,M.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hodnotiteľ nepridelil kritériu s váhou jedna žiaden počet bodov. V súčine váhy a bodového hodnotenia došlo k matematickej chybe a subkritériu G1 bola pridelená bodová hodnota jeden ( správne mala byť nula).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Agentúra vo svojom stanovisku k zisteniam NKÚ SR uviedla:“... Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti hodnotiteľa v čase kompletizácie odborného hodnotenia pristúpila ASFEU po dohode s hodnotiteľom k manuálnej úprave daného bodového hodnotenia relevantnej horizontálnej priority a následne aj bodového hodnotenia skupiny kritérií a celkového bodového hodnotenia.“. Agentúra nemá vo svojich písomných postupoch procedúru, a teda nie je možné realizovať úpravu bodového hodnotenia v rámci HH zamestnancami Agentúry. Naviac o úprave bodového hodnotenia nebol vykonaný záznam náležitým spôsobom (kto vykonal úpravu, kedy bola oprava vykonaná, podpis, dôvod a súhlas hodnotiteľa o tom, že oprava môže byť vykonaná).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Späť