Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-091/2012/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Centre právnej pomoci
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri vynakladaní finančnýc
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Centrum právnej pomoci

IČO
30798841
Sídlo
Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010,2011,I.polrok 2012
Termín kontroly
07.10.2012 - 22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

podľa faktúry č. 22305023 od firmy S, a.s., Bratislava, zo dňa 01.07.2012, bola dňa 02.08.2012 uhradená táto faktúra v celkovej sume 170,94 euro. Súčasťou rozpisu dodávky bola aj dodávka podpory aplikačného programového vybavenia za modul účtovníctvo rozpočtovej organizácie v sume 84,70 euro vrátane DPH. Kontrolou bolo zistené, že CPP uvedený modul dlhodobo nevyužívalo a štvrťročne za jeho licenciu uhrádzalo sumu 84,70 euro. Od 01.01.2010 až do augusta 2012 boli zistené úhrady vo výške celkom 847,00 euro za nepoužívaný modul. Nehospodárnym použitím 847,00 euro organizácia nekonala v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré predpokladá pre subjekty verejnej správy povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť. Nedodržaním § 19 ods. 6 prišlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods.1 písm. j) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt účtovaním služieb za dodávku interiérov v obstarávacej cene 10 190,53 euro na účte 014 - oceniteľné práva v kontrolovanom období nedodržal ustanovenie § 4 ods. 2 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve, nakoľko predmetom účtovníctva bol majetok, ktorý bol síce výsledkom minulých udalostí, ale v budúcnosti nezvyšoval ekonomické úžitky účtovnej jednotky. V súvahe k 31.12.2011 bol medzi aktívami vedený medzi oceniteľnými právami v riadku 006 majetok za predchádzajúce účtovné obdobie v sume 1 717,72 euro (zostatok uvedeného majetku po odpísaní v predchádzajúcich rokoch). Spôsob účtovania o vyššie uvedenom nehmotnom majetku v kontrolovanom subjekte mal vplyv na správnosť vypracovania účtovných závierok v kontrolovanom období. V popísaných prípadoch organizácia nedodržala ustanovenie § 7 ods. 1 cit. zákona podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
CPP nerealizovalo verejné obstarávanie na dodávku služieb mobilného operátora, a tým zvýhodnilo jedného poskytovateľa služby na trhu. Nebol dodržaný princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Nezabezpečením výberu dodávateľa služieb mobilného operátora postupmi verejného obstarávania si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1, keď pri zadávaní zákaziek nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Neuplatnením zmluvného nároku (zmluvná pokuta) nebolo konanie organizácie v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré predpokladá pre subjekty verejnej správy povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Organizácia nevyužila možnosti zaručené Zmluvou a neuplatnila voči prenajímateľovi zmluvnú pokutu podľa predmetného ustanovenia vo výške 24 895,44 euro (750 000,- Sk).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nevyužívaním zrekonštruovaného priestoru v plnom rozsahu počas doby odpisovania zhodnotenia prenajatého majetku a neuplatnením zmluvných nárokov nebolo konanie organizácie v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré predpokladá pre subjekty verejnej správy povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
2.3.2.1. V Kancelárii CPP Prešov bol k 31.01.2012 ukončený nájom dohodou dňa 03.01.2012 s ukončením zmluvného vzťahu k 31.01.2012, pričom nebola využitá trojmesačná výpovedná lehota. Nájomné bolo dohodnuté vo výške 1 177,06 euro/rok. Podľa novej zmluvy s novým prenajímateľom bolo nájomné dohodnuté vo výške 5 253,24 euro/rok. Dodržaním zmluvnej trojmesačnej výpovednej lehoty by CPP ušetrilo na nájomnom 1 019,05 euro. Priemerné nájomné za m2/rok v rámci CPP za kontrolované obdobie bolo 26,51 euro/ m2/rok. Nové dohodnuté nájomné v CPP Prešov za m2/rok (34,50 euro) bolo vyššie ako priemerné ročné nájomné/rok v rámci CPP o 30,16 %. Nová zmluva zabezpečovala dvojnásobne väčšie priestory ako pôvodná, ale aj cena nájmu na m2 sa viac ako zdvojnásobila. Plocha prenájmu v CPP Prešov pripadajúca na jedného zamestnanca bola týmto v rámci CPP nadpriemerná (priemerná hodnota prenajatej plochy na zamestnanca za kontrolované obdobie bola 15,32 m2). 2.3.2.2. V Kancelárii CPP Tvrdošín boli rozšírené priestory nájmu o jednu kanceláriu a priľahlé spoločné priestory na tom istom poschodí v tej istej budove od toho istého nájomcu. Pôvodná plocha bola prenajatá za cenu 39,83 euro/rok. Nová plocha bola prenajatá za 200 euro za rok, čím prišlo k nárastu ceny za m2/rok indexom 6,29 z 0,80 euro na 5,04 euro za rok. Tým sa stala plocha prenájmu pripadajúca na jedného zamestnanca v rámci CPP nadpriemerná. Nájomné za m2/rok dosiahlo iba 19,03 % priemerného nájomného za m2/rok v rámci CPP. 2.3.2.3. V Kancelárii CPP Žilina bolo zistené neúmerne vysoké nájomné za prenajaté priestory oproti cenám dosiahnutým v porovnateľných mestách. V roku 2011 prišlo k nárastu ceny za tie isté priestory m2/rok indexom 2,32 z 26,54 euro na 61,64 euro za m2/rok. Voči priemernej výške nájomného v rámci CPP prišlo k zvýšeniu o 132,55 %. Priestory boli vzhľadom na priemernú prenajatú plochu na zamestnanca v rámci CPP mierne nadpriemerné. 2.3.2.4. V Kancelárii CPP Banská Bystrica bolo zistené neúmerne vysoké nájomné za prenajaté priestory oproti cenám dosiahnutým v porovnateľných mestách. Nájomné za m2/rok až trojnásobne prekračovalo najvyššie porovnateľné nájomné v rámci CPP a štvornásobne nájomné v Košiciach, ktoré zodpovedá priemernej cene nájomného. Ďalšie nezrovnalosti zistené v kancelárii CPP Banská Bystrica sú popísané a kvalifikované v rámci súvislostí v časti 2.2.5.1. tohto protokolu. Zabezpečenie maximálnej hospodárnosti a prínosov týchto zmien nebolo možné z dostupných podkladov presne kvantifikovať, nakoľko organizácia nepredložila doklady k vyhodnoteniu hospodárnosti a efektívnosti uvedených zmien. Vzhľadom k zisteným skutočnostiam nebolo v popísaných prípadoch konanie organizácie v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré predpokladá pre subjekty verejnej správy povinnosť pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
CPP nemal chránený informačný systém, keďže jeho prevádzkovanie zabezpečovala právnická osoba na základe uzatvorených zmlúv, ktoré boli uzatvárané opakovane každoročne na základe verejného obstarávania. Predmetné zmluvy neobsahovali povinnosť povinnej osoby, aby ochraňovala prevádzkovaný systém kontrolovaného subjektu proti zneužitiu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 275/2006 Z. z., a tým nevyhovel štandardom v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 tohto zákona. Tým CPP nekonalo v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 273/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, keď nezabezpečilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina zistila, že CPP nemalo vypracovaný systém zabezpečenia osobných údajov vo forme bezpečnostného projektu informačného systému, a tým nekonalo podľa ustanovenia § 15 a nasl. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebolo zistené priznanie právnej pomoci v rozpore s podmienkami určenými zákonom č. 327/2005 Z. z., ani nesprávne priznanie trov zastúpenia advokátovi pri zastupovaní klienta. Boli však zistené nezrovnalosti formálneho a systémového charakteru, ktoré možno paušalizovať, pretože sa vyskytli pri posudzovaní každého z kontrolovaných spisov. Pre žiadosti o právnu pomoc bola vedená operatívna evidencia na jednotlivých pracoviskách a na jej základe sa vykonávali záznamy do evidencie vedenej v xls formáte bez zabezpečenia jednotného formátovania vkladaných údajov, čo neumožňovalo presné a jednoznačné spracovanie jednotlivých zápisov. Poskytovanie predbežných konzultácií sa centrálne neevidovalo, prijaté finančné prostriedky v kontrolovaných rokoch 2010 a 2011 vykazovali rozdiel oproti evidencii v jednotlivých kanceláriách. Neevidovali sa ani právne rady po telefóne a mailom (na čo neexistoval právny titul), ktoré boli vykazované ako činnosť v ročných správach. V spisoch nebola vedená jednotná evidencia. Zo spisov nebolo jasné, ktoré doklady boli produktom CPP, ktoré podkladmi pre poskytnutie pomoci a ktoré výsledkom, v jednom prípade bolo zistené, že CPP potvrdilo podpísanie čestného prehlásenia, ktoré však bolo bez podpisu. V niektorých spisoch bol zoznam originálov dokumentov v spise, ale podľa neho nebolo možné dokument identifikovať, pretože bol v zozname uvedený iba slovom bez bližšieho označenia, napr. číslom rozhodnutia súdu. V niektorých prípadoch nebol zoznam vôbec, ale evidencia sa v rokoch 2011 a 2012 postupne zlepšovala. Kvalita evidencie obsahu spisov závisela od zamestnanca CPP. Neboli zistené chýbajúce doklady rozhodné pre priznanie právnej pomoci, ale v niektorých prípadoch nebola rovnako (čo do formy a obsahu) vyhodnotená príjmová alebo majetková situácia na tlačive Vyhodnotenie príjmovej a majetkovej situácie. Toto tlačivo malo názov, ale nemalo explicitne určenú formu ani obsah. Na krycích tlačivách bez názvu v časti opis úkonu z dokumentov nebolo možné jednoznačne určiť, kedy boli klientom predložené na CPP (bez odtlačku dátumovej registračnej pečiatky), a tým mohla vzniknúť pochybnosť o oprávnenosti rozhodnutia CPP z titulu včasnosti predloženia určujúcich dokladov. V jednom prípade vo vyhodnotení príjmovej a majetkovej situácie nebola hodnotená majetková situácia (dávka v hmotnej núdzi). Ďalej podľa výzvy na uzavretie dohody o poskytovaní právnej pomoci a udelenie plnomocenstva bola klientka povinná bezodkladne najneskôr v lehote 3 mesiacov odo dňa jej doručenia zaslať kópiu udeleného plnomocenstva advokátovi (do 03.08.2012). V opačnom prípade malo CPP začať konanie o odňatí nároku na poskytovanie právnej pomoci. CPP konanie nezačalo, ale 12.09.2012 kontaktovalo klientku, ktorá v ten deň plnomocenstvo doručila. CPP nemá adekvátny systém, ktorý by sledoval dodržiavanie zákonných a zmluvných lehôt rozhodných pre poskytovanie právnej pomoci. V jednom prípade vo vyhodnotení príjmovej a majetkovej situácie nebol hodnotený vianočný príspevok za rok 2011 vo výške 59,90 euro bez vplyvu na právo na poskytnutie pomoci. Vo všeobecnosti bolo zistené nedodržiavanie Usmernenia č. 1/2008 CPP zo dňa 7. januára 2008, ktorým sa vydáva Registratúrny poriadok na správu registratúry a registratúrny plán CPP v oblasti označovania spisov a ich obsahu, kedy zo spisov nebolo jednoznačné, aké dokumenty, pod akým číslom a z akého dátumu obsahujú. Toto usmernenie neobsahovalo všetky vzory používaných tlačív, ani spôsob a povinnosť ich používania. Usmernenie tiež neobsahovalo úpravu všetkých úloh a opisy činností zamestnancov na jednotlivých úsekoch správy registratúry, čo nebolo v súlade s ustanovením § 17 ods. 1. písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sledovanie jednotlivých prípadov bolo manuálne, chýbal systém sledovania lehôt a neboli vypracované postupy pre jednotlivé činnosti v rámci právnej pomoci, t.j. kto má čo kedy vyko
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V priebehu kontroly boli zistené aj ďalšie nezrovnalosti, ktoré rezultovali zo znenia zákona, resp. spôsobovali ťažkosti pri jeho jednoznačnej aplikácii. Kontrolná skupina nezrovnalosti rozdelila do niekoľkých problémov v zmysle platného znenia zákona: 3.2.1. Ustanovovanie advokátov. Podľa § 5b zákona: (2) Oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu v príslušnom konaní pred súdom zastupuje advokát, ktorého určí centrum zo zoznamu podľa osobitného predpisu,4) ak tento zákon neustanovuje inak. (3) Ak vec preukázateľne neznesie odklad alebo ak pre osobitné pomery na strane oprávnenej osoby alebo zahraničnej oprávnenej osoby je zastupovanie centrom najvhodnejšou formou poskytnutia právnej pomoci, oprávnenú osobu alebo zahraničnú oprávnenú osobu môže v príslušnom konaní pred súdom zastupovať centrum; to neplatí, ak ide o vec, v ktorej sa vyžaduje zastúpenie advokátom.4a) Uvedeným ustanovením zákonodarca zaviedol prednostné ustanovenie advokátov tam, kde sa koná pred súdom. Tým došlo k zabezpečeniu právneho zastúpenia klientov, ktoré by vzhľadom na kapacitné možnosti CPP v súvislosti s rozšírením vecnej a osobnej pôsobnosti CPP nebolo v jeho možnostiach. Exitujúci zoznam advokátov spolupracujúcich s CPP bol tak zrušený a k ustanoveniu advokátov dochádza na základe zoznamu advokátov zapísaných v SAK. Tento systém je neúčinný a neefektívny, pretože absentuje systém v prideľovaní vecí jednotlivým advokátom, ktorý je potrebné správne zadefinovať a vytvoriť. CPP musí vybrať klientom zástupcu najmä s ohľadom na kritériá miesto bydliska klienta, príslušnosť súdu, povaha veci. V kontrolovaných spisoch boli vo viacerých prípadoch zistené problémy s odvolávaním sa advokátov voči ich ustanovovaniu (odvolania riešilo CPP v zmysle Správneho poriadku), ktorí záujem o spoluprácu nemali a odvolávali sa na pracovnú vyťaženosť, pre ktorú by nemohli poskytnúť kvalitné právne služby. CPP mohlo síce zamietnuť takéto odvolanie, no riskovalo by, že by klientovi nebola poskytnutá adekvátna právna služba. Ak CPP dospeje k záveru, že odvolanie je dôvodné a vyhovie mu a ustanoví iného advokáta, aj tento môže ešte stále odmietnuť ustanovenie a môže hroziť zmeškanie dôležitého úkonu, ktorý bude musieť vykonať CPP. 3.2.2. Aplikácia § 5b ods.6 zákona. Podľa §5b zákona: (6) Ak ide o vec hodnú osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti, môže riaditeľ po predchádzajúcom stanovisku rady rozhodnúť o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona z prostriedkov centra. V predmetnom prípade ide o osobitnú možnosť poskytnutia právnej pomoci na základe rozhodnutia riaditeľa o úhrade peňažných prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci vo veciach osobitného významu (dôvodová správa hovorí napr. o právnických osobách alebo únosoch detí v prípadoch, kde absentujú medzinárodné dohovory), napriek nesplneniu podmienok predpokladaných zákonom. Osoby, ktorým sa touto formou prizná právna pomoc, nemusia byť v materiálnej núdzi. Túto podmienku v tomto prípade CPP neskúma, keďže zákon výslovne predpokladá, že osoba nespĺňa podmienky zákona. Zákon však nijako neustanovuje, v akej výške - na základe akých ustanovení by sa malo rozhodnúť o úhrade peňažných prostriedkov. Navyše nie je úplne jasné a jednoznačné, čo presne pojem peňažné prostriedky predstavuje, či zahŕňa odmenu advokáta, alebo aj iné výdavky spojené s konaním. Formulácie „vec hodná osobitnej ochrany a potreby zabezpečenia prístupu k spravodlivosti“ a „peňažné prostriedkov na účely poskytnutia právnej pomoci osobám, ktoré nespĺňajú podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa tohto zákona“ nie sú explicitne ani implicitne kvantifikovateľné a kvalifikovateľné a obsahujú netransparentnú mieru subjektívneho hodnotenia nároku. 3.2.3. Bezúspešnosť sporu Podľa § 6 zákona Podmienky na poskytnutie právnej pomoci b
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bolo zistené, že v niektorých účtovných dokladoch chýbali údaje o zmluve, resp. objednávke a údaje o súlade so zákonom o verejnom obstarávaní s podpismi zodpovedných osôb. Neúplným odsúhlasením účtovných dokladov CPP nedodržalo ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keď predbežnou finančnou kontrolou sa neoveril súlad pripravovanej finančnej operácie s osobitnými predpismi, ktorým je zákon o verejnom obstarávaní a uzatvorenými zmluvami. Vykonaním finančnej operácie bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou vo vzťahu k súladu so zákonom o verejnom obstarávaní organizácia nekonala v súlade s ustanovením § 9 ods. 4 cit. citovaného zákona, lebo finančnú operáciu bez zistenia súladu s predmetným osobitným zákonom nemožno vykonať alebo v nej pokračovať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť