Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-086/2012/1050
Názov:
Kontrola postupu správcu dane pri správe a výkone daňovej kontroly nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty
Účel kontrolnej akcie:
Overiť postup správcu dane pri vrátení nadmerných odpočtov (ďalej len „NO“) na dani z pridanej hodno
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky

IČO
42499500
Sídlo
Damborského 5, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prebežné opatrenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prerušenie konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Súčinnosť tretích osôb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyhľadávacia činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výmena informácií na požiadanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výmena informácií bez predchádzajúcej žiadosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť