Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2012/1050
Názov:
Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
01.01.2011-30.06.2012
Termín kontroly
18.06.2012 - 08.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že v projekte Elektronické služby zdravotníctva, SORO OPIS nepostupoval podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahrňuje administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. Uvedené povinnosti vyplývajú SORO OPIS aj z dokumentu Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V prípade faktúry v sume 612 000,- eur pripojenej k žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby kontrolná skupina NKÚ SR zistila, že SORO OPIS administratívnu kontrolu nevykonal v zmysle článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, nakoľko nezistil zrejmú nezrovnalosť medzi faktúrou deklarujúcou dodávku výpočtovej techniky vo výške 148 080,- eur a preberacími protokolmi k faktúre, v ktorých bolo jednoznačne uvedené prevzatie softvéru a správ z testovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie termínov pri formálnom a odbornom hodnotení ŽoNFP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplnosť záverečných správ z výberu žiadostí o NFP zo zasadnutia komisie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie termínov a lehôt pre jednotlivé úkony v procese uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť