Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2013/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2011-2012 na Slovenskej správe ciest (SSC)
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Súhrnná správa_KA_020_2013_1060.pdf (100433)

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- V roku 2011 bola zmena rozpočtu SSC vykonaná 50 RO a v roku 2012 bola zmena rozpočtu SSC vykonaná 96 RO - Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2011 nebol uložený na internetovej stránke MDVRR SR. Tým, že uvedené dokumenty neboli sprístupnené, nebol postup MDVRR SR v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou cieľov podľa Metodického pokynu MF SR č. 5238/2064-42 v r. 2011 a 2012 bolo zistené, že: •plnenie cieľa v roku 2011 bolo na úrovni 1 230 % (prvok 0530201 – Výstavba cestnej siete) a v roku 2012 na úrovni 469 %. Vysoké plnenie bolo z dôvodu, že cieľ bol stanovený len pre prostriedky zo štátneho rozpočtu. Tým, že ciele (odovzdané km) sa plnili aj z ERDF a spolufinancovaním, boli zvýšené aj hodnoty plnenia o cca 81 %, •v niektorých prípadoch neboli plánované hodnoty splnené, napr. v dôsledku podaných námietok v procese VO, kde došlo k časovému posunu termínu realizácie (r.2011 – prvok 0530207 – cieľ č. 7), •v jednom prípade bol stanovený cieľ všeobecne, chýbalo jeho konkrétne vecné a číselné vyjadrenie, monitorovanie plnenia cieľa logickou merateľnou jednotkou (áno/nie) bolo v niektorých prípadoch nevhodné (r.2011 – prvok 0530207, cieľ č. 6), v roku 2012 tento nedostatok bol odstránený, •ciele boli zadané duplicitne avšak s rôznym termínom ukončenia (napr. prvok 0530207 cieľ č. 5 - termín ukončenia 04/2012; cieľ č. 8 - termín ukončenia 2013).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- MDVRR SR nevypracovalo program údržby a opráv na roky 2011 – 2014, nadväzujúci na predchádzajúci návrh (2007 – 2010), čím nezabezpečilo pre SSC dostatočný prísun verejných prostriedkov na údržbu a opravu ciest I. triedy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenská správa ciest

IČO
00003328
Sídlo
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.05.2013 - 29.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• Archívna dokumentácia z VO, ale aj postupy VO nie v každom prípade boli v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z., napríklad súťažné podklady, v niektorých prípadoch neboli dostatočne špecifikované, súťažné podklady si prevzali kontaktné osoby uvedené vo vyžiadaniach, ale ich oprávnenosť na prevzatie nebola doložená príslušným splnomocnením, v dokumentácii chýbali kompletné zoznamy uchádzačov, ktorí predložili svoje ponuky, dokumentácia obsahovala rôznu korešpondenciu, ktorá s prípadom nesúvisela, čestné vyhlásenia členov komisie na vyhodnotenie ponúk boli podpísané oneskorene s tým, že niektoré vyhodnotenia členov komisie neboli súčasťou dokumentácie, víťazom súťaže bol uchádzač, ktorý svoju žiadosť o zaslanie súťažných podkladov predložil SSC až po lehote a podobne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
niektoré nové cenníky, databázy vstupov a platobných podmienok nadobudli účinnosť o cca 21 a 73 dní skôr, ako samotný dodatok k zmluve
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- dĺžky úsekov na opravu a údržbu dohodnuté v zmluve neboli zhodné s dĺžkou úsekov podľa faktúr, niektoré zmluvy neobsahovali podstatné náležitosti zmluvy - napríklad cenníky materiálov, ohraničenie zabezpečujúcich úsekov na opravu a údržbu. Ceny služieb a prác boli dohodnuté podľa zákona o cenách. Za účelom hospodárnosti malo MDPT SR pri transformácii verejnej správy a delimitácii majetku v správe SSC na VÚC stanoviť osobitné cenníky za údržbu a opravu ciest I. triedy, pretože zmluvné vzťahy medzi SSC a VÚC boli uzavreté v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a nie podľa zákona č. 25/2006 Z. z. - Dodatky k zmluvám boli uzatvárané viac ako 34 dní po uplynutí zmluvného termínu odovzdania diela, bez náležittého a preukázateľného zdôvodnenia - zmluvné pokuty neboli uplatňované. V prípade vymáhania zmluvnej pokuty by SSC mala príjmy v sume 5 211 EUR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
- pri predbežnej finančnej kontrole pred úhradou faktúr SSC nevyžadovala predloženie stavebného denníka, ako aj doklady preukazujúce prevzatie diela zodpovedným zamestnancom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť