Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2013/1060
Názov:
Kontrola efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov pri prevádzkovaní osobnej železničnej dopravy v rokoch 2011 až 2012 na Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárnosť vynakladania verejných prostriedkov vyplývajúcich zo zmlúv o výkone vo verej
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 19.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Ministerstvo neprevzalo investičné záväzky ZSSK vo vzťahu k EUROFIME ani nepriznalo primeraný zisk do ceny služby za výkony vo verejnom záujme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia ZSSK v roku 2013 sa však nepodarí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Následky nesprávneho rozdelenia majetku železničných spoločností boli vo vzťahu k ZSSK vyriešené nákupom zariadení opravárenskej základne vrátane presunu cca 1000 zamestnancov zo ZSSK Cargo, a.s. nam,iesto presunu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ministerstvo nezostavovalo na riešenie efektívnosti a hospodárnosti zabezpečovania dopravnej obslužnosti plány dopravnej obslužnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Do dvoch rokov po uzatvorení Zmluvy nebol vytvorený systém riadenia kvality, ktorý by mal dopravca dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Investičný plán na rok 2011 nebol ZSSK vypracovaný a na rok 2012 bol schvaľovaný ministerstvom v cca jednoročnom sklze.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ministerstvo nemalo vypracovaný účinný systém stimulov a iných mechanizmov pre prípad nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR SR poskytlo z dôvodu dočasného nedostatku finančných prostriedkov ZSSK v mesiaci 02/2013 o 33 223 660,00 Eur nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok (nad rámec 1/12 plánovanej úhrady na rok). Súhrn zálohových platieb celkom za rok 2012 nepresiahol výšku finančných prostriedkov alokovaných v štátnom rozpočte na rok 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MDVRR SR neurčilo v prílohe Zmluvy rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré mali byť uznané v rámci plnenia záväzku dopravcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
k termínu kontroly absentovala jednoznačná vízia riešenia koordinácie verejnej osobnej dopravy, ktorá by účinne riešila deľbu práce medzi verejnou autobusovou a železničnou dopravou (odstránenie súbehov a lepšia nadväznosť spojov) a ktorá by mala oporu v legislatíve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ministerstvo v kontrolovanom období s výnimkou kontrol kvality, nevykonávalo kontroly účelovo zamerané na plnenie podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

IČO
35914939
Sídlo
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
14.05.2013 - 22.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZSSK nesplnila väčšinu opatrení na zníženie nákladových položiek z programu revitalizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prestavenstvo ZSSK schválilo návrhy Podnikateľských plánov na rok 2011 a 2012 až v septembri 2011 resp. júni 2012, čo nebolo v súlade so stanovami ZSSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou ZPC bolo zistené, že v dokladoch zo ZPC, kde sa zúčastnili viacerí zamestnanci na rovnakom mieste a čase, nebola táto skutočnosť zdôvodnená a neboli vyhodnotené prínosy z uskutočnených ZPC, čo nebolo v súlade s Usmernením GR ZSSK z júna 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZSSK dlhodobo nevyužívala vlastné administratívne priestory na Žabotovej a Železničiarskej ulici v Bratislave.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
ZSSK nepreberala vlaky po čistení osobitne určenými zamestnancami, ale len zamestnancami, ktorí túto činnosť vykonávali popri svojej hlavnej pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
ZSSK uzatvorila v roku 2010 a 2012 zmluvy s audítorskou firmou z BA. Ich predmetom boli poradenské služby v oblasti finančných derivátov. Za poskytnuté služby ZSSK uhradila audítorskej spoločnosti sumu 92 778 Eur. Okrem tohto uhradila ZSSK inej advokátskej spoločnosti z BA spolu sumu 49 605 Eur za poradenstvo vykonané v auguste a októbri 2011. Kontrola zistila, že niektoré výstupy advokátskej spoločnosti z BA a audítorskej spoločnosti z BA boli textovo totožné.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Späť