Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2013/1022
Názov:
Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2011.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie splnenia prijatých opatrení na kontrolou zistených nedostatkov.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Protimonopolný úrad SR

IČO
00699063
Sídlo
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
11.02.2013 - 14.02.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že nebol aktualizovaný Bezpečnostný projekt podľa aktuálneho stavu informačných systémov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou plnenia prijatého opatrenia bol zistený nesúlad Bezpečnostnej politiky v Článku č. 15 Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru/pracovného vzťahu s § 29 písm. f) bod 5. Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje, že štandardom pre informačnú bezpečnosť je vypracovanie postupu pri ukončení pracovného pomeru vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorým sa zabezpečí odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, ktorými sú najmä programy vrátane dokumentácie a vlastné elektronické dokumenty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že priestor technologickej miestnosti nebol monitorovaný kamerovým alebo obdobným systémom z dôvodov monitorovania nepovoleného vstupu do technologickej miestnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Technologická miestnosť nebola vybavená záložným klimatizačným zariadením, čo môže spôsobiť škodu na aktívach PMÚ SR pri neočakávanom výpadku klimatizačného zariadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť