Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2014/1050
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
10.03.2014 - 01.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vyradenie 416 publikácií v nadobúdacej hodnote 2,5 tis. eur bez uvedenia počtu a hodnoty publikácií na doklade z fyzickej obhliadky knižničných publikácií, v návrhu o naložení s neupotrebiteľným majetkom štátu v správe MF SR a v Rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zistený rozdiel medzi fakturáciou a dodacím listom vo výške 775,01 eur. Išlo o fakturáciu podpory 2 ks SW produktu (Oracle VM Premier Limited 1 Year Support), pričom táto položka v dodacom liste nie je uvedená a správnosť prevzatia dodávky nebola na dodacom liste potvrdená zodpovedným zamestnancom MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
K fakturácii za údržbu HW a SW produktov IBM sumu 29 891,41 tis. eur s DPH nebol priložený doklad, na základe ktorého by bolo možné overiť správnosť fakturovanej ceny .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v kapitole MF SR bolo zistené napr., nevykonanie inventarizácie licencií a ich platnosti ; nedodržanie termínov, niektoré inventarizačné zápisy a súpisy neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, nebolo preukázané, že metodik z IT útvaru sekcia informatizácie spoločnosti posúdili správnosť obsahu, štruktúry, náležitostí a komplexnosť výstupnej dokumentácie zápisov z vykonania fyzickej a dokladovej inventúry nehmotného majetku, inventarizačný rozdiel (v prípade licencií) MF SR nezaúčtovalo do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov; predložená dokumentácia v niektorých prípadoch neobsahovala preukázané porovnanie stavu majetku v inventúrnych súpisoch so stavom majetku v účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou obstarávania tovarov, prác a služieb podľa zákona o verejnom obstrávaní pri 4 vybraných zákazkách bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstrávaní v tom, že nebol použitý správny postup zadávania zákaziek,, opis predmetu zákazky nebol vypracovaný jednoznačne a spôsobom, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia, nebol dodržaný princíp transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite v tom, že nebola vykonávaná dôsledná predbežná finančná kontrola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť