Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2019/1061
Názov:
Elektronický výber mýta
Účel kontrolnej akcie:
• Vyhodnotiť vývoj nákladov a výnosov NDS v súvislosti s poskytovaním služby elektronického výberu m
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2015-2018
Termín kontroly
10.03.2019 - 26.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade deflácie sa základná ročná cena služby podľa Zmluvy nesmie valorizovať. Nevýhoda NDS, pretože základná ročná cena služby by sa v rokoch 2015 až 2017 a súčasne tiež na všetky zostávajúce roky fázy prevádzkovania služby musela v takomto prípade znižovať.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V rokoch 2010 až 2018 bola základná ročná cena služby – pôvodná, v dôsledku valorizácie navýšená o 39 712 357 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Do konca roku 2022 bude v dôsledku valorizácie základná ročná cena služby – pôvodná, navýšená najmenej o 65 182 778 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Aplikovaním valorizácie bolo v roku 2010 navýšenie základnej ročnej ceny služby – pôvodnej vo výške 1,02 %, v roku 2013 to už bolo 9,84 % a v roku 2018 rovných 13 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NDS v rokoch 2010 až 2018 neuplatňovala jednotný mechanizmus spôsobu výpočtu jednotlivých koeficientov valorizácie, na základe ktorých bola následne upravovaná základná ročná cena služby v konkrétnom roku a zároveň v ďalších, nasledujúcich rokoch fázy prevádzkovania služby.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Navýšenie celkového počtu platných (ocenených) mýtnych transakcií oproti referenčnej (odhadovanej) hodnote počtu mýtnych transakcií bolo v roku 2012 na úrovni 7,56 %, v rokoch 2014 až 2016 bolo viac ako 55 % a v rokoch 2017 a 2018 dokonca viac ako 62 %.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Za roky 2010 až 2018 bolo spracovaných 1 559 263 102 mýtnych transakcií navyše v celkovej hodnote 51 758 053 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Od roku 2012 do konca roku 2018 boli vyplatené motivačné odmeny vo výške 5 685 136,93 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
V súvislosti s výškou vyplácaných dodatočných (motivačných) odmien NDS nedodržiavala článok VIII bod 12 Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zakomponovanie nároku na motivačnú odmenu poskytovateľovi služby do Zmluvy, nepreukázalo žiadny merateľný prínos pre NDS, ktorá musí vyplácať ďalšie odmeny spoločnosti SkyToll za to, že systém je funkčný
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
SLA parametre S.1 až S.9 boli dodržané za celé obdobie rokov 2010 až 2018. NDS nevznikol nárok na zľavu zo základnej ročnej ceny služby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hodnota uzatvorených dodatkov v rokoch 2010 až 2018 s finančným dosahom do konca roku 2022 je vo výške 150 794 919 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Aplikovaním valorizácie na hodnotu uzatvorených dodatkov v rokoch 2010 až 2018 sa náklady NDS navýšia do konca roku 2022 najmenej o 4 402 472 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Hodnota uzatvorených dodatkov v rokoch 2010 až 2018, ktorá zahŕňa investičné náklady v konkrétnom roku, prevádzkové náklady a náklady na obnovu a inovácie v konkrétnom roku a zároveň v ďalších zostávajúcich rokoch fázy prevádzkovania služby (až do roku 2022), bola vo výške 155 197 391 eur bez DPH vrátane valorizácie.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Overenie správnosti výšky jednotlivých faktúr za „Zmluvnú odmenu za poskytovanie Služby“ nebolo možné, pretože podrobný rozpis všetkých položiek z ktorých bola táto pravidelná mesačná odmena zložená, nebola prílohou fakturácie a NDS ho ani nemala k dispozícii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z dôvodu posunu splatnosti časti základnej ročnej ceny služby vo výške 80 mil. eur, uhradila NDS spoločnosti SkyToll úroky v celkovej sume 5 600 000 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Bankové poplatky súvisiace s elektronickým výberom mýta v rokoch 2010 až 2018 boli vo výške 5 776 810,18 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta č. ZML/1241/2010
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Výška mýta vybraného za užívanie vymedzených úsekov koncesných ciest v rokoch 2013 až 2018 predstavovala 23 478 886 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Nevyhnutné náklady NDS spojené so zabezpečením ich výberu boli vo výške 14 292 735 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Príjem štátneho rozpočtu z vybraného mýta na koncesných cestách od roku 2013 do konca roku 2018 bol vo výške 12 017 638 eur bez DPH – bol nižší o 2 275 097 eur bez DPH, ako nevyhnutné náklady NDS spojené so zabezpečením jeho výberu.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta č. ZML/1241/2010
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Celkove od začiatku prevádzky systému po rok 2018 tvorili náklady na službu platenia mýta palivovými kartami sumu 76 266 427 eur bez DPH, čo predstavovalo 6,36 % kartami vybranej sumy mýta. Aj po znížení ceny si z každej transakcie spoločnosť PAYWELL a. s. ponecháva 6,15 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Požiadavka na uplatnenie úpravy ceny o čistú mieru inflácie nebola v kontrolovanom období 2014 - 2018 uplatnená ani jednou zo zmluvných strán, čo viedlo k úspore nákladov na prevádzku systému na platenie mýta palivovými kartami vo výške 207 693,41 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V zmysle zmluvy bola odmena poskytovateľa upravovaná (valorizovaná) o infláciu (zahrnutá bola kladná aj záporná hodnota inflácie). Od roku 2011, keď sa začala uplatňovať valorizácia po rok 2018 tvorili náklady na valorizáciu spolu 1 593 962,90 eur bez DPH. V percentuálnom vyjadrení valorizácia navýšila cenu o 7,32 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Celkové náklady služby nezávislého znalca počas prevádzky elektronického mýtneho systému do roku 2018 (vrátane) predstavovali sumu 21 783 782,14 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K 31.12.2018 bolo k Zmluve uzatvorených celkom 51 dodatkov, z toho 19 dodatkov v období (2010 – 2013) a 32 dodatkov v kontrolovanom období (2014 – 2018). V kontrolovanom období z uvedených 32 dodatkov 30 malo dopad na náklady NDS, z toho 23 dodatkov sa týkalo legislatívnych zmien.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Investičné náklady NDS na implementáciu legislatívnych zmien dosiahli celkovú výšku 32 017 013,44 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou dodržiavania schvaľovacieho procesu prijímania dodatkov nebolo zistené porušenie interného predpisu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predkladané informácie sa v niektorých prípadoch (napr. za I. polrok 2014) netýkali predmetného obdobia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 639/2004 Z.z.
NDS predkladala informácie o plnení programov ministerstva, ktoré boli zostavované spoločne pre všetky druhy zdrojov financovania. Z takto zostavených informácií o spoločnom použití všetkých zdrojov financovania sa nedalo kontrolou spoľahlivo a presne identifikovať použitie mýta na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o NDS.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 639/2004 Z.z.
Za celé obdobie prevádzky elektronického výberu mýta dosiahol výnos mýta spolu sumu 1 576 649 tis. eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta č. ZML/1241/2010
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Efektívnosť výnosu mýta bola nízka, keď v období 2010 - 2013 bola na úrovni 26 %, v rokoch 2014 - 2018 na úrovni 57 % a za celé obdobie 2010 - 2018 len 45 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Strategický cieľ vybudovať a odovzdať do užívania 234 km nových úsekov D a RC za obdobie 2014 - 2018 sa splnil na 42,82 %.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť