Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-044/2017/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Kamenná Poruba

IČO
00332461
Sídlo
Kamenná Poruba 207, 09303 Kamenná Poruba
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
03.10.2017 - 07.12.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepostupovala v zmysle § 14 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení keď zmenu rozpočtu schválil starosta nad rámec oprávnenie určeného obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Obec nedodržala zákonnú lehotu zverejnenia rozpočtu na 15 dní pred schválením rozpočtu obecným zastupiteľstvom a tým nepostupovala v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o neuplatňovaní programového rozpočtu v súlade s § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Rozpočet obce na rok 2015 a aj 2016 neobsahoval údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva roky, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 9 ods. 1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia neviedol operatívnu evidenciu o vykonaných rozpočtových opatreniach v zmysle § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytnutím dotácií bez uzatvorenia písomných zmlúv a na základe žiadostí, ktoré neobsahovali predpísané náležitosti nepostupovala v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého môže obec poskytovať dotácie právnickej osobe, ktorej nie je zakladateľom iba za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej sume 6 550,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradením výdavkov pre dôchodcov priamo z rozpočtu obce nepostupoval v súlade s § 7 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 678,54 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo v 33 prípadoch zistené nesprávne triedenie výdavkov za opravy a údržby v celkovej sume 75 076,98 eur, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 1 ods. 3 opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42. Nesprávnym triedením výdavkov zároveň obec konala v rozpore s § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v rozpore s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol vopred písomne dohodnutý v zmluve v rámci opravy odvodňovacieho kanálu a cesty v časti rómskej osady v sume 1 700 eur. Obec uvedeným konaním nepostupovala v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Zároveň úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol vopred písomne dohodnutý v zmluve v rámci rekonštrukcie zariadení na futbalovom ihrisku v sume 4 200 eur. Obec uvedeným konaním nepostupovala v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Zároveň úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec poskytla preddavok, ktorý nebol vopred písomne dohodnutý v zmluve v rámci likvidácie skládky odpadu v sume 1 500 eur. Obec uvedeným konaním nepostupovala v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov. Zároveň úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec na opravu odvodňovacieho kanálu použila finančné prostriedky v sume 7 700,00 eur napriek tomu, že si mohla uplatniť záruku, čím konala nehospodárne a nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec zadaním zákazky dodávateľovi, ktorý nedisponoval živnostenským oprávnením na vykonávanie uvedenej činnosti, nemohla zabezpečiť hospodárnosť z hľadiska obstarania služby na primeranej úrovni a v primeranej kvalite, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy celkovo v sume 5 660,40 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec úpravou terénu a výstavbou oplotenia na cudzom pozemku, a teda zveľadením cudzieho majetku konala nehospodárne, čim nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy súhrnne v sume 1 730,40 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 55 ods. 2 písm. b) stavebného zákona a nesplnil si ohlasovaciu povinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec napriek tomu, že zmluva o dielo nepripúšťala úhradu faktúry skôr ako za dielo skutočne vykonané, uhradila faktúru v plnej výške na nákup materiálu. Uvedená úhrada mala charakter zálohy, resp. preddavku. Poskytnutím preddavku bez toho, aby to bolo vopred písomne dohodnuté obec porušila § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejne správy a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejne správy v sume 4 956,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec tým, že neúčtovala o uvedenom preddavku na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, nepostupovala v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Nesprávnym uplatnením opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec rekonštrukciou zariadení, ku ktorým nepreukázala vlastníctvo ani iný zmluvný vzťah, konala nehospodárne, čim nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 7 198,22 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec zadaním zákazky dodávateľovi, ktorý nedisponoval živnostenským oprávnením na opravu strechy uvedeným spôsobom, nemohla zabezpečiť hospodárnosť z hľadiska obstarania služby na primeranej úrovni a v primeranej kvalite, čim nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy celkovo v sume 2 180,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec tým, že o použití rezervného fondu rozhodol starosta nepostupovala v súlade § 15 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uzatvorením zmluvy bez podpisu dodávateľa nepostupoval v zmysle § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Prerokovanie záverečného účtu obce bolo uzatvorené výrokom „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2016 bez výhrad“ čo nebolo v súlade s exaktným znením podľa § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Účtovaním o zániku záväzku, úhrade faktúry skôr ako bola prijatá a uhradená faktúra, vzniku záväzku kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 2 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt nesprávne zaúčtoval štyri dodávateľské faktúry, celkom v sume 11 320,00 eur v prospech účtu 518 – Ostatné služby namiesto účtu 511 – Opravy a udržiavanie, čím nekonal v súlade s § 58 ods. 2 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec nesprávne zaúčtovala poskytovanie jednotlivých dotácií celkovo v sume 6 550,00 eur na účet 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť namiesto účtu 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy, čím nepostupovala v súlade s § 65 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy účtujú na účte 586. Obec týmto konaním nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt o príjazdovej ceste účtoval nesprávne, pretože podľa § 28 ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 sa obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje na účte 042 a zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Uskutočnením stavby príjazdovej cesty bez stavebného povolenia kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 55 ods. 1 stavebného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec v rámci údržby oplotenia, kde najprv podľa faktúry došlo k maľovaniu a následne o tri dni k brúseniu oplotenia, akceptovala faktúry kde boli podľa vyjadrenia obce nesprávne uvedené dátumy, čo spochybňovalo správnosť vystavených účtovných dokladov a preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V siedmych prípadoch zverejnených objednávok nebol zverejnený popis objednaného plnenia, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) bodom 2 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v rámci výroby betónových dosiek nedisponovala potvrdením o prevzatí veci a odovzdaní podľa zásad o obehu účtovných dokladov. Dodávateľské faktúry odkazovali na nesprávne objednávky. Obec nezabezpečila jednoznačnosť a správnosť vystavených účtovných dokladov a preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec v piatich prípadoch o výrobe betónových dosiek, dlažby, stĺpikov účtovala na účte 518 – Ostatné služby. Obec mala v kontrolovanom období v platnosti vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva, podľa ktorého na účte 112 – Materiál na sklade sa účtuje obstaranie zásob spôsobom A, pričom zásoby účtuje priamo do spotreby len pri drobnom nákupe do 100,00 eur. Obec tým, že o výrobe betónových dosiek neúčtovala na účte 112 – Materiál na sklade, nepostupovala v súlade s § 35 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec pri dodávke a montáži mreží akceptovala faktúry, z ktorých nebolo zrejmé v akom rozsahu boli práce vykonané, nebolo zrejmé množstvo dodaného materiálu ani miesto umiestnenia. Obec nedisponovala potvrdením o prevzatí veci a odovzdaní podľa zásad o obehu účtovných dokladov. Uvedeným konaním nezabezpečila správnosť vystavených účtovných dokladov a preukázateľnosť účtovných záznamov v zmysle § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, čo malo vplyv na preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec pri obstaraní mreží účtovala dve faktúry na účet 501 – Spotreba materiálu. Podľa vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva, sa na účte 112 – Materiál na sklade účtuje obstaranie zásob spôsobom A, pričom zásoby účtuje priamo do spotreby len pri drobnom nákupe do 100,00 eur. Obec tým, že o výrobe mreží na okná a dvere neúčtovala na účte 112 – Materiál na sklade, nepostupovala v súlade s § 35 ods. 8 opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Zmluvy o dielo v šiestich prípadoch obsahovali ustanovenie, podľa ktorého mala faktúra za zhotovenie diela obsahovať zisťovací protokol a súpis vykonaných prác. Obec tým, že uhradila faktúry napriek tomu, že neobsahovali súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly nezabezpečila, aby všetky jej účtovné záznamy boli preukázateľné v súlade s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve, čím porušila § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V piatich prípadoch nezverejnením jednotlivých príloh na webovom sídle obce, ktoré boli neoddeliteľnými súčasťami zmlúv kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávnym výpočtom predpokladanej hodnoty zákazky a následne nesprávne zvoleným postupom obstarávania obec nepostupovala v súlade s § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého nemožno zvoliť spôsob určenia PHZ s cieľom znížiť PHZ pod finančné limity podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnením súhrnných správ, nezverejnením zákazky v profile verejného obstarávateľa v sume 1 230,00 eur nepostupoval v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov predpísaným spôsobom, nevyhotovila inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy, čím nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nemala zapísaný na liste vlastníctva majetok evidovaný v účtovníctve, a to dom smútku. Uvedeným konaním obec porušila § 19 ods. a) katastrálneho zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec viedla v majetkovej evidencii štyri pozemky ocenené v hodnote spolu 11 230,67 eur, ktoré neboli podľa verejne dostupných údajov z katastra nehnuteľností majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
V 36 prípadoch bolo na likvidačných listoch k faktúram vystavených v roku 2015 zaznamenané vykonanie následnej finančnej kontroly starostom obce, čo nebolo v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Likvidačný list faktúry vystavenej v roku 2015 neobsahoval náležitosti v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V deviatich prípadoch hlavná kontrolórka nepredložila správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí a jednu správu nepredložila obecnému zastupiteľstvu vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy o výsledku kontroly vypracované v roku 2015 v troch prípadoch neobsahovali náležitosti podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 hlavná kontrolórka nepredložila obecnému zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nepostupovala podľa § 117 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Nezverejnením zákaziek v profile verejného obstarávateľa v sumách 5 855,31 eur a 5 589,48 eur obec nepostupovala podľa § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolou 24 predložených faktúr za vykonané stavebné práce, opravy a údržby z roku 2016 bolo zistené, že likvidačné listy faktúr č. 1/2016 a 2/2016 neobsahovali vyjadrenie, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, čo nebolo v súlade § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec na likvidačných listoch k faktúram v 20 prípadoch vykonala základnú finančnú kontrolu len starostom obce, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou správ o výsledku kontroly vypracovaných v roku 2016 bolo zistené, že v troch prípadoch neobsahovali dátum doručenia správy na oboznámenie povinnej osobe a informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť