Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2017/1090
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Obec Smižany

IČO
00691721
Sídlo
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
Kontrolované obdobie
2015-2016
Termín kontroly
04.10.2017 - 30.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytnutie dotácie schválilo OZ v zmysle čl. 4 ods.4 písm. b) VZN, v zmluve o poskytnutí dotácie bolo nesprávne uvedené poskytnutie dotácie v zmysle čl. 4 ods. 4 písm. a), podľa ktorého poskytnutie dotácie schvaľuje starosta obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vzhľadom na skutočnosť, že šachový oddiel tvorili dve mužstvá a vo futbalovom oddiele pôsobilo šesť mužstiev stanovenie aktivít na súťažné zápasy všetkých mužstiev bolo veľmi všeobecné, taktiež dohodnuté Záverečné ustanovenia v čl. VI zmluvy negovali účelové určenie konkrétnych súm dotácie na konkrétne akcie, úlohy a účel použitia, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obdobne obec postupovala aj v roku 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Poskytnutie dotácie formou preddavku počas rozpočtového provizória bolo v rozpore § 11 ods. 1 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého počas rozpočtového provizória obce nemôže poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona. Obec tým, že nedodržala ustanovený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami porušila finančnú disciplínu v sume 1 450,61 eur v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenského raja, Smižany, Rozšírenie inžinierskych sieti pre IBV v Rómskej osade Smižany SO 02 – kanalizácia a Dodávka a montáž NN vedenia pre IBV Pánsky kruh Smižany -1 etapa. Obec tým, že neuzatvorila písomné dodatky k ZoD na práce vykonané vo väčšom rozsahu ako boli dohodnuté v ZoD nepostupovala v súlade s dohodnutými podmienkami, podľa ktorých bolo možné meniť a dopĺňať obsah zmlúv len formou písomných dodatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec si v čl. 7 ods. 1 bod 1.1 smernice stanovila postup pre obstarávanie tovarov a služieb v hodnote rovnej alebo nižšej ako 1 000 eur a prác v hodnote rovnej alebo nižšej ako 5 000 eur priamym zadávaním zákaziek bez prieskumu trhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonal VO - Oprava ciest na Pánskom kruhu, Oprava prístupovej cesty na Pánsky kruh, Dodanie tovarov a služieb na aktivačnú činnosť od spoločnosti AGRO – SPIŠ s. r. o., Smižany, Dodanie tovarov – železiarsky tovar, náradie na aktivačnú činnosť od spoločnosti ŽELEZIARSTVO U ŠIRILU, Nakladanie a odvoz zeminy z lokality Panský kruh Smižany,• Inštalatérske práce - drobné opravy a opravy v rámci havarijného stavu vykonané spoločnosťou Kunzo plus s. r. o, Spišská Nová Ves a spoločnosťou Beregházy Milan, Spišská Nová Ves,Služby a práce vykonané spoločnosťou Kunzo plus, Výmena šúpatiek na rozvodoch ÚK v kotolni, • Nákup potravín pre Školskú jedáleň pri MŠ Ružová ulica 1197/9 a Školskú jedáleň pri MŠ Zelená ulica, Smižany v roku 2015 a 2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Rekonštrukcia chodníka na ul. Slovenského raja, Smižany. Obec dohodla v priebehu verejného obstarávania zmenu rozsahu prác, pričom suma novej ponuky bola oproti pôvodnej ponuke nižšia o 2 730,00 eur celkom v sume 7 124,00 eur bez DPH. Nová cenová ponuka bola obci predložená až 06.05.2015. Ďalej bolo zistené, že ZoD č. 3/2015 bola podpísaná na sumu 8 549,80 eur s DPH, čo bola o jedno euro vyššia suma ako cenová ponuka víťazného uchádzača po zmene dohodnutého rozsahu prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania. Kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevystavovala písomné objednávky na jednotlivé procesy verejného obstarávania, ktoré boli realizované poskytovateľom (IBV Panský kruh, Smižany – STL plynovod – I. etapa – 1. časť v sume 3 671,40 eur s DPH, Stavebné úpravy a zateplenie MŠ na Ružovej ul. v sume 4 000,00 eur s DPH, Zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na predmet zákazky Revitalizácia centra obce Smižany v sume 1 140,00 eur s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt splnomocnil 22.07.2015 spoločnosť LEDAS, s. r. o., Bratislava (v zmysle internej smernice č. 31/2013 o verejnom obstarávaní) na vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác a dodávateľa služby na výkon činnosti stavebného dozoru na projekt „Protipovodňová ochrana obce Smižany - úsek č. II“ v sume 1 000,00 eur s DPH, pritom mal so spoločnosťou LASACHI s. r. o., Prešov, od 27.02.2015 uzatvorenú Rámcovú zmluvu na vyššie uvedenú činnosť. Obec v uvedenom prípade postupovala v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní a nevykonala verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bolo zistené, že pre obec v rokoch 2015 a 2016 zabezpečoval verejné obstarávanie Rastislav Olejník – Marmart, Dolný Smokovec 81, Vysoké Tatry na výber dodávateľov elektriny a plynu na základe objednávky č. 8/1500146 z 30.07.2015 v dohodnutej sume 1 197,12 eur s DPH a na základe objednávky č. 9/1600221 z 23.09.2016 na výber dodávateľov elektriny a plynu na rok 2017 bez uvedenia hodnoty zákazky. Verejné obstarávanie bolo vykonané priamym zadaním v zmysle Internej smernice č. 31/2013 o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dodanie tovarov a služieb – na aktivačnú činnosť . Kontrolovaný subjekt konal v rozpore s § 11 zákona o verejnom obstarávaní, keď uzatvoril Rámcové kúpne zmluvy so spoločnosťami AGRO – SPIŠ s. r. o., Smižany, ŽELEZIARSTVO U ŠIRILU a na dodávku potravín - pekárenských výrobkov, ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ Ružová ulica 1197/9 a Školskú jedáleň pri MŠ Zelená ulica, Smižany v roku 2015 a 2016 bez uvedenia hodnoty zákazky a predpokladaného množstva predmetu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V prípade uzatvorených rámcových zmlúv na dodávku mäsa a mäsových výrobkov 30.04.2015 so spoločnosťou Domäsko s. r. o., Lieskovec č. INE – 032/2015 a INE – 034/2015 na dobu neurčitú obec konala v rozpore s princípom nediskriminácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Taktiež bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nezverejňoval v profile raz štvrťročne Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 a zákaziek nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za obdobie 4 Q 2015 a rok 2016, Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany pre rok 2015 a 2016, Starostlivosť o verejné osvetlenie v obci Smižany v roku 2016 a 2017, IBV Smižany - rómska osada, SO 01 Komunikácie a spevnené plochy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou vynaložených výdavkov bolo zistené, že obec v nižšie uvedených prípadoch realizovala stavebné práce a služby na základe objednávok, ktoré neobsahovali predpokladaný alebo dohodnutý rozsah prác ako aj cenu za objednané plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že obec v kontrolovanom období rokov 2015 a 2016 nezverejnila faktúry v nižšie uvedených prípadoch : faktúra č. 9136/2015 – Camea Computer systém – renovácia tonera 28,56 eur, faktúra č. 9063/2015 – komunálne služby P. Tatarko – kominárske práce 40,00 eur, faktúra č. 2413/2015 – Združenie vlastníkov lesa Smižany – nájomné za pozemky 248,54 eur, faktúra č. 2036/2015 – PD Čingov, Smižany - zimná údržba cestných komunikácií 105,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené konanie obce v rozpore s opatrením o postupoch účtovania v prípade účtovania o majetku vytvoreného vlastnou činnosťou. Išlo o nákup materiálu, použitý pri rekonštrukcii, ktorý bol pri obstaraní nesprávne zatriedený v rámci kapitálových výdavkov. Pritom pri majetku vytvorenom vlastnou činnosťou, sa práce a dodávky, zaúčtované na ťarchu nákladov aktivujú v prospech účtu 624-Aktivácia dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na základe zásady opatrnosti, resp. zreálnenia stavu majetku evidovaného v účtovníctve k zastavovacej štúdii k IBV Smižany Falgevend v sume 6 638,00 eur obec nevytvorila opravnú položku v zmysle § 15 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nepreukázal stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavovala účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, nekonal v súlade s § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Základná škola Smižany, Komenského 3

IČO
35541385
Sídlo
Komenského 3, 05311 Smižany
Kontrolované obdobie
2015 - 2016
Termín kontroly
04.10.2017 - 30.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ZŠ akceptovala navýšenú cenu plnenia oproti cene dohodnutej v objednávke, avšak nezohľadnila vyšší rozsah prác vyhotovením novej objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonal verejné obstarávanie na uzavretie rámcovej zmluvy na predmet obstarávania „Vykonávať v prípade potreby stavebné a pomocné stavebné práce a služby špecifikované v prílohe č. 1 k Rámcovej zmluve č. 3/2014 z 15.12.2014 vrátane údržby a opráv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ZŠ neurčila predpokladanú hodnotu zákazky pri verejnom obstarávaní na nákup počítačov HP aiO i5 – 6200, 23,8 FHD – 2 ks
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
S dodávateľmi komodít do školskej jedálne boli v priebehu rokov 2013 – 2016 uzatvárané rámcové kúpne zmluvy a kúpne zmluvy na nákup mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, zeleniny, ovocia, zemiakov a rôznych potravinárskych výrobkov, v ktorých neboli určené nakupované komodity, ich predpokladané množstvo počas trvania zmluvy a celková cena predmetu zmluvy. Nákupy boli vykonávané na základe objednávok. Rámcové kúpne zmluvy a kúpne zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval v profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnné správy o vykonaných verejných obstarávaniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejňoval v profile verejného obstarávateľa raz štvrťročne súhrnné správy o vykonaných verejných obstarávaniach
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
ZŠ nezverejnila na svojej webovej stránke rámcové kúpne zmluvy a kúpne zmluvy na nákup mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, zeleniny, ovocia, zemiakov a rôznych potravinárskych výrobkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
kontrolovaný subjekt v období od 01.02.2016 do 30.08.2016 nezverejňoval objednávky a faktúry na nákup komodít pre školskú jedáleň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnenie na webovej stránke školy neobsahovalo relevantný údaj o dátume zverejnenia povinných informácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná u Rámcovej zmluvy č. 3/2014 z 15.12.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Základná finančná kontrola nebola vykonaná u objednávky č. 196 z 25.07.2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
inventúrny súpis dlhodobého majetku so stavom k 31.12.016 bol vyhotovený vo forme prehľadu pohybov a odpisov majetku a neobsahoval náležitosti stanovené zákonom o účtovníctve a to: deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť