Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2017/1020
Názov:
Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb
Účel kontrolnej akcie:
Účelom je zistiť, či hodnotená kontrolná akcia splnila stanovený cieľ a či bola vykonaná v požadovan
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť