Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2017/1100
Názov:
Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Turá

IČO
00307602
Sídlo
Turá 78, 93551 Turá
Kontrolované obdobie
2010-2017
Termín kontroly
05.04.2017 - 08.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec v priebehu roka nevykonávala zmeny rozpočtu podľa potreby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neposkytovala v rokoch 2014 až 2016 údaje o svojom hospodárení MF SR prostredníctvom RIS SAM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vyplatením finančných prostriedkov v sume 500,00 eur bolo umožnené bezdôvodné obohatenie z verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
starostovi bola vyplatená suma 5004,00 eur, pričom nebolo preukázané uhradenie faktúry príslušnému dodávateľovi
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
starostovi bolo vyplatené 2500,00 eur, pričom nebolo preukázané uhradenie faktúry príslušnému dodávateľovi
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
tým, že tovar nebol použitý na zveľadenie a údržbu obecného majetku, došlo k bezdôvodnému obohateniu a porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
tým, že z rozpočtu obce boli hradené výdavky v sume 2 732,07 eur v súvislosti s exekučným konaním došlo k nehospodárnemu použitiu finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v súvislosti s exekučným konaním boli nehospodárne vynaložené prostriedky a tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vymáhaním zostatku neuhradenej faktúry v sume 7000,00 eur v exekučnom konaní sa celkové výdavky zvýšili o 7190,72 eur, čo bolo nehospodárne použitie verejných prostriedkov
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
tým, že sa výdavky na rekonštrukciu obecného rozhlasu v exekučnom konaní zvýšili o 7 190,72 eur došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
tým, že starosta prijal pôžičku a nepoužil ju pre potreby obce, došlo k bezdôvodnému obohateniu a porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
starosta obce prijal pôžičku a nepoužil ju pre potreby obce
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb.
starosta obce prijal pôžičku bez schválenia obecného zastupiteľstva
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
starosta prijal pôžičku, ktorá nebola schválená obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
obec nezostavila záverečný účet za roky 2014,2015 a 2016
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neoznámila MF SR , že nastali skutočnosti na zavedenie ozdravného režimu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v zastúpení starostom obce uzatvorila zmluvu na plnenie v sume 44 328,00 eur, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
tým, že obec uzatvorila zmluvu na plnenie v sume 44 328,00 eur, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte, došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nezaviedla ozdravný režim
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
starosta obce vstupoval do ďalších záväzkov tým, že objednal a prevzal pyrotechniku v sume 3450,00 eur
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
starosta obce tým, že vstupoval do ďalších záväzkov v sume 3450,00 eur, ktoré zaťažovali rozpočet na nasledujúce roky
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nezverejňovala na svojom webovom sídle dokumenty v zmysle § 5b ods. 1 a 2
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Tým, že starosta obce neodviedol vybratú daň z nehnuteľnosti v sume 11 070 eur a daň za jadrové zariadenie v sume 6 573 eur, došlo k bezdôvodnému obohateniu a tým k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Bývalý starosta už bez platného mandátu vydal rozhodnutie, ktorým vyrubil daňové mu subjektu daň za jadrové zariadenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Starosta obce ako orgán obce si neplnil povinnosť pri hospodárení s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jeho evidovaní v účtovníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Starosta obce ako orgán obce si neplnil povinnosť pri hospodárení s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jeho evidovaní v účtovníctve obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Tým, že si bývalá zamestnankyňa vyplatila finančné prostriedky v sume 2 685,40 eur bez schválenia štatutára, došlo k neoprávnenému použitiu verejných prostriedkov a k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Účtovníctvo obce nebolo vedené správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne, keď obec neevidovala v účtovných záznamoch všetky svoje pasíva (pôžičky) na základe uzatvorených zmlúv a všetky svoje aktíva (vybratú daň), účtovné prípady nedoložila účtovnými dokladmi
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezostavila účtovnú závierku za roky 2014, 2015 a 2016
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za roky 2011 až 2016
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec neviedla analytickú evidenciu pozemkov podľa jednotlivých parciel a listov vlastníctva, ale cena pozemkov bola v účtovníctve evidovaná len sumárne ako celok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec neevidovala v účtovníctve skutočný stav pozemkov vo vlastníctve obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec umožnila nadobudnúť vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti ešte pred uhradením kúpnej ceny a túto po zmene vlastníctva nevymáhala
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Starosta obce nezveľadil majetok obce a nezachoval ho vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený, obec nemala z prevodu nehnuteľnosti žiadny finančný príjem, čím došlo k darovaniu nehnuteľného majetku
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Starosta obce prijal pôžičku, o ktorej nerozhodlo OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Starosta obce svojím konaní, v dôsledku ktorého došlo k zníženiu majetku obce predložením nevierohodných dokladov (uznesenia OZ o prijatí pôžičky a uzatvorení záložnej zmluvy na nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce) zneužil majetok obce na svoje obohatenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neužívala svoj majetok (vozidlo) ale prenechala ho bezplatne do užívania inej fyzickej osoby bez schválenia OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Starosta obe do konca roka 2015 vykonával predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt s účinnosťou nového zákona o finančnej kontrole neurčil podmienky na zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného používania verejných financií a nezabezpečil schválenie osoby zodpovednej za vykonávanie základnej finančnej kontroly OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolovaný subjekt s účinnosťou nového zákona o finančnej kontrole neurčil podmienky na zabezpečenie hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného používania verejných financií a nezabezpečil schválenie osoby zodpovednej za vykonávanie základnej finančnej kontroly OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V obci nebola obsadená funkcia hlavného kontrolóra od 01.09.2011, čím nebol vytvorený účinný systém vnútornej kontrol
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť