Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-034/2017/1140
Názov:
Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Liptovský Hrádok

IČO
00315494
Sídlo
Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
28.03.2017 - 28.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo preukázané, že obstaraný dlhodobý hmotný majetok: • robotnícku ubytovňu súpisné č. 251 v obstarávacej cene 1 128 440,00 eur • kotolňu k robotníckej ubytovni, bez súpisného čísla v obstarávacej cene 85 000,00 eur • pozemky parcelné č. KN - C 324/1, KN - C 324/2, KN - C 324/3, KN - C 324/6, KN - C 324/7, KN - C 325/1 a KN C - 325/3 o celkovej výmere 2 552 m2, spolu v obstarávacej cene 76 560,00 eur mesto zaradilo na príslušné majetkové účty 11.07.2014, t.j. dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Predávajúci nehnuteľný majetok s príslušenstvom podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností odovzdal mestu 26.06.2014. Mesto tým, že uvedené nehnuteľností v obstarávacej hodnote 1 290 000,- eur nezaradilo do účtovnej evidencie dňom prevzatia do užívania, nepostupovalo v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 postupov účtovania, podľa ktorého dňom účtovného prípadu pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania. Súčasne tým mesto nedodržalo ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého podrobnosti o dni uskutočnenia účtovného prípadu ustanoví MF SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR podľa doby prevzatia robotníckej ubytovne do užívania 26.06.2014 a jej vyradenia 13.08.2015 a účtovných dokladov súvisiacich s hodnotou nadobudnutia a predaja tejto budovy, preukázal mestu stratu na hodnote majetku mesta v sume 367 420,- eur, vyčíslenú ako rozdiel medzi cenou jej obstarania a cenou pri predaji. V tomto prípade nedošlo zo strany mesta k zhodnoteniu tohto druhu majetku v zmysle § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto je povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Uvedeným konaním tak mesto pri používaní verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť a efektívnosť ich použitia podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím mesto porušilo finančnú disciplínu v sume 367 420,- eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Náklady mesta okrem obstarávacej ceny nehnuteľného majetku nadobudnutého kúpnou zmluvou č. 2014/097, sa v ďalšom období navyšujú o úhradu ročných nákladov súvisiacich s úhradou splátok úrokov do splatenia istiny termínovanému úveru č. 09/001/14, ktorým bola uhradená časť kúpnej ceny obstaraného investičného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
NKÚ SR podľa doby prevzatia robotníckej ubytovne do užívania 26.06.2014 a jej vyradenia 13.08.2015 a účtovných dokladov súvisiacich s hodnotou nadobudnutia a predaja tejto budovy, preukázal mestu stratu na hodnote majetku mesta v sume 367 420,- eur, vyčíslenú ako rozdiel medzi cenou jej obstarania a cenou pri predaji. V tomto prípade nedošlo zo strany mesta k zhodnoteniu tohto druhu majetku v zmysle § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto je povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Uvedeným konaním tak mesto pri používaní verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť a efektívnosť ich použitia podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím mesto porušilo finančnú disciplínu v sume 367 420,- eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Náklady mesta okrem obstarávacej ceny nehnuteľného majetku nadobudnutého kúpnou zmluvou č. 2014/097, sa v ďalšom období navyšujú o úhradu ročných nákladov súvisiacich s úhradou splátok úrokov do splatenia istiny termínovanému úveru č. 09/001/14, ktorým bola uhradená časť kúpnej ceny obstaraného investičného majetku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
NKÚ SR podľa doby prevzatia robotníckej ubytovne do užívania 26.06.2014 a jej vyradenia 13.08.2015 a účtovných dokladov súvisiacich s hodnotou nadobudnutia a predaja tejto budovy, preukázal mestu stratu na hodnote majetku mesta v sume 367 420,- eur, vyčíslenú ako rozdiel medzi cenou jej obstarania a cenou pri predaji. V tomto prípade nedošlo zo strany mesta k zhodnoteniu tohto druhu majetku v zmysle § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého mesto je povinné svoj majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Uvedeným konaním tak mesto pri používaní verejných prostriedkov nezachovalo hospodárnosť a efektívnosť ich použitia podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím mesto porušilo finančnú disciplínu v sume 367 420,- eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Náklady mesta okrem obstarávacej ceny nehnuteľného majetku nadobudnutého kúpnou zmluvou č. 2014/097, sa v ďalšom období navyšujú o úhradu ročných nákladov súvisiacich s úhradou splátok úrokov do splatenia istiny termínovanému úveru č. 09/001/14, ktorým bola uhradená časť kúpnej ceny obstaraného investičného majetku.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť