Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-019/2018/1030 Plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov vybraných podprogramov v rámci programu Rozvoj obrany kapitoly Ministerstva obrany SR.
2018 KA-018/2018/1030 Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO
2018 KA-017/2018/1030 Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
2018 KA-016/2018/1030 Správny fond Sociálnej poisťovne
2018 KA-015/2018/1030 Predbežná štúdia na daňovú podporu v oblasti environmentálnej politiky a uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla
2018 KA-014/2018/1030 Podpora vo vybraných oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej udržateľnosti verejných príjmov
2018 KA-013/2018/1030 Systém udeľovania licencií u vybraných komodít
2018 KA-012/2018/1030 Predbežná štúdia - Systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
2018 KA-011/2018/1060 Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
2018 KA-010/2018/1060 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – predbežná štúdia
2018 KA-009/2018/1060 Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
2018 KA-008/2018/1060 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
2018 KA-007/2018/1060 Opatrenia na ochranu pred povodňami
2018 KA-006/2018/1060 Regulácia v elektroenergetike
2018 KA-005/2018/1060 Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
2018 KA-004/2018/1060 Preverenie pripravenosti krajiny na plnenie trvalo-udržateľných cieľov Agendy OSN 2030
2018 KA-003/2018/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
2018 KA-002/2018/1020 Analytická správa - Kompetencie na území hlavného mesta SR
2018 KA-001/2018/1140 Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
2017 KA-045/2017/1030 Kontrola postupu colných orgánov pri vydávaní povolenia schváleného hospodárskeho subjektu, pozastavení účinnosti povolenia schváleného hospodárskeho subjektu a zrušení povolenia schváleného hospodárskeho subjektu
2017 KA-044/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2017 KA-043/2017/1020 Kontrola štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018.
2017 KA-042/2017/1090 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
2017 KA-041/2017/1140 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-040/2017/1070 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-039/2017/1030 Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
2017 KA-038/2017/1020 Hodnotenie kvality kontroly - KA-001/2016/1140 - Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby, KA-019/2016/1050 - Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb
2017 KA-037/2017/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
2017 KA-036/2017/1020 Kontrola štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
2017 KA-035/2017/1100 Hospodárenie s majetkom v obci Turá.
2017 KA-034/2017/1140 Hospodárenie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
2017 KA-033/2017/1030 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
2017 KA-032/2017/1120 Efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu mostných objektov na cestách II. a III. triedy.
2017 KA-030/2017/1050 Účinnosť opatrení politiky boja s podvodmi na DPH
2017 KA-029/2017/1100 Elektronické trhovisko vo verejnej správe
2017 KA-028/2017/1050 Kontrola opodstatnenosti výkonu stáleho daňového dozoru pri správe spotrebnej dane z liehu v rokoch 2012 - 2016
2017 KA-027/2017/1120 Nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach
2017 KA-026/2017/1130 Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
2017 KA-023/2017/1031 Účinnosť zavedenia REPASu pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie
2017 KA-022/2017/1032 Implementácia Programu ESO