Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-030/2021/1100 Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
2021 KA-029/2021/1063 Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
2021 KA-028/2021/1120 Plnenie opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach
2021 KA-027/2021/1100 Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
2021 KA-026/2021/1070 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom mesta Hriňová
2021 KA-025/2021/1140 Systém rezidentského štúdia a faktory ovplyňujúce jeho realizáciu
2021 KA-024/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom obce Rankovce
2021 KA-023/2021/1090 Nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom Obce a ZŠ Kecerovce
2021 KA-022/2021/1063 Vnútorný kontrolný systém vybraných výdavkov EŠIF v rezorte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2021 KA-021/2021/1070 Dostupnosť predprimárneho vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na úrovni obcí
2021 KA-020/2021/1070 Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnom podniku Vojenské lesy a majetky SR.
2021 KA-019/2021/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
2021 KA-018/2021/1027 Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2021 KA-017/2021/1090 Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
2021 KA-016/2021/1062 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
2021 KA-015/2021/1130 Pripravenosť SR na riešenie sucha.
2021 KA-014/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
2021 KA-013/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
2021 KA-012/2021/1110 Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
2021 KA-011/2021/1110 Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
2021 KA-010/2021/1090 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2021 KA-009/2021/1032 Nehnuteľnosti v správe Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.
2021 KA-008/2021/1031 Finančné prostriedky poskytnuté z vybraných rozpočtových kapitol na rozvoj športu
2021 KA-007/2021/1061 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach
2021 KA-006/2021/1031 Zmluvné vzťahy v RTVS
2021 KA-005/2021/1031 Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskum a vývoj
2021 KA-004/2021/1033 Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS
2021 KA-003/2021/1033 Systém distribúcie príjmov z TIPOS, národnej lotériovej spoločnosti, a. s.
2021 KA-002/2021/1033 Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov
2021 KA-001/2021/1033 Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom Vojenského spravodajstva
2020 KA-038/2020/1100 Kontrola nakladania s majetkom mesta Sereď a jeho obchodných spoločností
2020 KA-037/2020/1062 Hospodárenie, správa a nakladanie s majetkom v Slovenskom pozemkovom fonde
2020 KA-036/2020/1032 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
2020 KA-035/2020/1061 Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
2020 KA-034/2020/1063 Informačný systém krízového riadenia
2020 KA-033/2020/1070 Plastový odpad
2020 KA-032/2020/1030 Vnútorný kontrolný systém výdavkov na šport v rozpočtovej kapitole MŠVVaŠ SR
2020 KA-031/2020/1032 Verejné prostriedky a majetok štátu v správe Ministerstva vnútra SR
2020 KA-030/2020/1031 Ochrana obyvateľstva pred infekčnými chorobami
2020 KA-029/2020/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami vo vybraných subjektoch verejnej správy.