Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2008 KA-043/2008/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
2008 KA-042/2008/0002 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-042/2008/0001 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-041/2008/0012 Kontrola postupu colných orgánov pri nakladaní s tovarom zhabaným alebo prepadnutým v prospech štátu a pri jeho realizácii
2008 KA-040/2008/0011 Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
2008 KA-039/2008/0010 Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
2008 KA-038/2008/0009 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2007 a postupu implementácie systému VIES II
2008 KA-037/2008/0008 Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
2008 KA-036/2008/0007 Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
2008 KA-035/2008/0006 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
2008 KA-034/2008/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2008 KA-033/2008/0004 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetku Exportno - importnej banky SR
2008 KA-032/2008/0003 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelovosti čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR
2008 KA-031/2008/0002 Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
2008 KA-030/2008/0001 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2008 KA-029/2008/0015 Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola)
2008 KA-028/2008/0014 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly
2008 KA-027/2008/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu výstavby nájomných bytov v roku 2007
2008 KA-027/2008/0005 Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2008 KA-026/2008/0012 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu
2008 KA-025/2008/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
2008 KA-024/2008/0010 Kontrola hospodárenia v Trnavskej teplárenskej akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR
2008 KA-023/2008/0009 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Úrade jadrového dozoru SR za rok 2007
2008 KA-022/2008/0001 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007 na realizáciu Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 - 2013, prioritná os č. 1
2008 KA-021/2008/0007 Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami FNM SR
2008 KA-019/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2008 KA-018/2008/0004 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie cestovného ruchu
2008 KA-017/2008/0003 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
2008 KA-015/2008/0001 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vybraných rozpočtových kapitol za rok 2007
2008 KA-014/2008/0014 Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami v Sociálnej poisťovni
2008 KA-013/2008/0013 Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu určenými na zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému
2008 KA-012/2008/0012 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania príslušníkov PZ v rámci podprogramu "Zabezpečenie starostlivosti o ľudské zdroje"
2008 KA-011/2008/0011 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva
2008 KA-010/2008/0010 Kontrola stavu prevodu nehnuteľného majetku štátu v kapitole Ministerstva obrany SR
2008 KA-010/2008/0005 Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
2008 KA-009/2008/0009 Kontrola plnenia opatrení na základe kontroly rozvoja vysokého školstva podľa programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl"
2008 KA-008/2008/0008 Kontrola procesu transformácie vybraných organizácií Ministerstva obrany SR na akciové spoločnosti
2008 KA-007/2008/0007 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl" a nakladania s majetkom
2008 KA-005/2008/0005 Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
2008 KA-004/2008/0004 Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje