Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2014 KA-049/2014/1060 Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
2014 KA-048/2014/1060 Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2010-2013 .
2014 KA-046/2014/1060 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
2014 KA-045/2014/1070 Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
2014 KA-044/2014/1070 Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontroly hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vykonanej v roku 2013 v Úrade priemyselného vlastníctva SR.
2014 KA-043/2014/1050 Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstva financií SR a Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2013 a kontrola plnenia opatrení
2014 KA-042/2014/1030 Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
2014 KA-041/2014/1030 Kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
2014 KA-040/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
2014 KA-039/2014/1030 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2014 KA-038/2014/1110 Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
2014 KA-037/2014/1030 Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
2014 KA-035/2014/1130 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
2014 KA-034/2014/1050 Kontrola poskytovania nepriamej formy štátnej pomoci
2014 KA-033/2014/1060 Kontrola plnenia cieľov a záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii v oblasti biopalív v doprave.
2014 KA-032/2014/1050 Kontrola opatrení z kontroly stavu využívania finančných prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti vykonanej v roku 2012
2014 KA-030/2014/1050 Kontrola postupu správcu dane pri registrácii daňového subjektu k dani z pridanej hodnoty a kontrola efektívnosti procesu ukladania zábezpeky na daň pri registrácii daňového subjektu na dani z pridanej hodnoty
2014 KA-028/2014/1050 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
2014 KA-026/2014/1050 Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
2014 KA-025/2014/1030 Kontrola efektívnosti a účinnosti čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie pre Operačný program Vzdelávanie.
2014 KA-024/2014/1050 Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
2014 KA-022/2014/1030 Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
2014 KA-021/2014/1050 Kontrola zabezpečenia efektívnosti a účinnosti stavu realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS a kontrola opatrení
2014 KA-020/2014/1030 Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
2014 KA-015/2014/1030 Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2014 KA-014/2014/1021 Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
2014 KA-012/2014/1040 Kontrola vybraných projektov financovaných z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
2014 KA-008/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií u vybraných správcov informačných systémov verejnej správy.
2014 KA-007/2014/1040 Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného napĺňania cieľov operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013.
2014 KA-006/2014/1040 Kontrola vybraných výziev v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a kontrola plnenia opatrení.
2014 KA-003/2014/1015 Kontrola splnenia a plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií v roku 2012.
2014 KA-002/2014/1015 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
2014 KA-001/2014/1130 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
2013 KA-073/2013/1050 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2012 v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.
2013 KA-072/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných krajských prokuratúrach a Generálnej prokuratúre SR.
2013 KA-071/2013/1040 Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 a Operačného programu Technická pomoc
2013 KA-070/2013/1030 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení
2013 KA-069/2013/1070 Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
2013 KA-068/2013/1040 Kontrola projektu č. 11110200025 – Priemyselný park Trebišov