Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2008 KA-043/2008/0002 Kontrola projektu ISPA/Kohézny fond, ktorého doba realizácie skončila 31.12.2007
2008 KA-042/2008/0002 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-042/2008/0001 Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
2008 KA-041/2008/0012 Kontrola postupu colných orgánov pri nakladaní s tovarom zhabaným alebo prepadnutým v prospech štátu a pri jeho realizácii
2008 KA-040/2008/0011 Kontrola postupu daňových orgánov pri overovaní účelu a stanovených podmienok použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely a kontroly použitia týchto prostriedkov vo vybraných neziskových organizáciách
2008 KA-039/2008/0010 Kontrola opatrení z kontroly postupu správcu dane pri výkone daňovej kontroly DPH najmä u rizikových daňových subjektov, vyrubovaní dane alebo rozdielu dane a sankcií pri následnom vymáhaní daňových nedoplatkov
2008 KA-038/2008/0009 Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2007 a postupu implementácie systému VIES II
2008 KA-037/2008/0008 Kontrola postupu daňových orgánov pri vyrubovacom konaní na dani z príjmu právnických a fyzických osôb s dôrazom na dodržanie lehoty na vyrubenie dane a sankcií
2008 KA-036/2008/0007 Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
2008 KA-035/2008/0006 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu vybraným subjektom
2008 KA-034/2008/0001 Kontrola informačných systémov v samosprávnom kraji a vo vybranej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
2008 KA-033/2008/0004 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly hospodárenia s prostriedkami rozpočtu a majetku Exportno - importnej banky SR
2008 KA-032/2008/0003 Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe kontroly účelovosti čerpania prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády SR
2008 KA-031/2008/0002 Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
2008 KA-030/2008/0001 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2008 KA-029/2008/0015 Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola)
2008 KA-028/2008/0014 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly
2008 KA-027/2008/0013 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu výstavby nájomných bytov v roku 2007
2008 KA-027/2008/0005 Kontrola štrukturálnych fondov 2004 - 2006 - Európskeho fondu regionálneho rozvoja
2008 KA-026/2008/0012 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu