Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2008 KA-062/2008/0001 Kontrola plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach
2008 KA-061/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja
2008 KA-060/2008/0002 Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám
2008 KA-059/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-058/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom
2008 KA-057/2008/0030 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-056/2008/0002 Kontrola použitia dotácií z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytnutých právnickým osobám
2008 KA-055/2008/0001 Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
2008 KA-054/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Prešovského samosprávneho kraja
2008 KA-053/2008/0001 Kontrola dodržiavania podmienok a účelového použitia verejných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu VÚC na činnosť neziskových organizácií
2008 KA-052/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
2008 KA-051/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
2008 KA-050/2008/0005 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Košického samosprávneho kraja
2008 KA-049/2008/0004 Kontrola zostavenia záverečného účtu za rok 2007
2008 KA-048/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-047/2008/0002 Kontrola hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontrola opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006
2008 KA-046/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov
2008 KA-046/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
2008 KA-045/2008/0004 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2008 KA-044/2008/0003 Kontrola projektov ISPA/Kohézny fond, ktorých realizácia skončila 30.06.2008