Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2008 KA-083/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-082/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-081/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
2008 KA-080/2008/0011 Kontrola Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006
2008 KA-079/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2008 KA-077/2008/0018 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2007 a I. polrok 2008
2008 KA-076/2008/0005 Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
2008 KA-075/2008/0005 Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
2008 KA-074/2008/0017 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom štátu a Fondu národného majetku SR v procese privatizácie SPP, a.s.
2008 KA-073/2008/0016 Kontrola dodržiavania zákonnosť, správnosti a preukázateľnosti postupu SPF pri poskytovaní reštitučných náhrad oprávneným osobám a pri realizácii zámenných zmlúv, uskutočnených v rokoch 2004-2007
2008 KA-072/2008/0004 Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja
2008 KA-071/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu nájomných bytov realizovaných obcami
2008 KA-070/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2008 KA-069/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
2008 KA-068/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja
2008 KA-067/2008/0002 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vyššieho územného celku a podnikateľskej činnosti
2008 KA-066/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy
2008 KA-065/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v okresných mestách
2008 KA-064/2008/0003 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných mestách a obciach použitými v rámci vlastnej investičnej činnosti
2008 KA-063/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom