Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2019 KA-032/2019/1033 Systém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia
2019 KA-031/2019/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018
2019 KA-030/2019/1110 Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy.
2019 KA-029/2019/1120 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci Lúka a v obchodnej spoločnosti Šáchor
2019 KA-028/2019/1140 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
2019 KA-027/2019/1140 Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
2019 KA-026/2019/1061 Uplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s.
2019 KA-025/2019/1061 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
2019 KA-024/2019/1061 Elektronický výber mýta
2019 KA-023/2019/1062 Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – analytická správa
2019 KA-022/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2019 KA-021/2019/1062 Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
2019 KA-020/2019/1063 Systém priamych podpôr
2019 KA-019/2019/1063 Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
2019 KA-018/2019/1063 Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
2019 KA-017/2019/1063 Systém spätného získavania nezrovnalostí, finančných opráv v podmienkach Európskych štrukturálnych a investičných fondov – predbežná štúdia
2019 KA-016/2019/1033 Hospodárenie vodárenských spoločností
2019 KA-015/2019/1032 Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
2019 KA-014/2019/1032 Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
2019 KA-011/2019/1090 Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja